Domeeniteenuste üldtingimused

1. Kohaldamisala

1.1. Käesolevaid Domeeniteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Zone poolt pakutavate Domeeniteenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.

1.2. Lisaks kohalduvad Domeeniteenustele Zone Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Domeeniteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

2. Kasutatavad mõisted

2.1. Domeeniteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:

2.1.1. Domeeninimi – teise või kolmanda taseme domeeninimi, mille registreerimist või registreeringu pikendamist on Klient Zone’lt taotlenud ja mille osas Zone Domeeniteenust pakub;

2.1.2. Registreering – Lõppkasutajale registreeritud Domeeninime tähtajaline või tähtajatu kasutusõigus;

2.1.3. Reeglid – Registri ja (Zone tegutsemisel Edasimüüjana) kolmandast isikust Registripidaja poolt kehtestatud siduvad juhised, tingimused, korrad jms, millest Pooled peavad Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel juhinduma. Domeeniteenuste eritingimused sisaldavad viidet Reeglitele;

2.1.4. Register – isik või organisatsioon, kes vastavate tipp- või teise järgu domeenide Registreeringuid haldab;

2.1.5. Registripidaja – isik või organisatsioon, kellele Register on andnud volitused mingi konkreetse teise või kolmanda taseme domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse;

2.1.6. Edasimüüja– isik või organisatsioon, kellel pole Registri poolt antud vastavaid volitusi, kuid kes on sõlminud vastava edasimüüjakokkuleppe Registripidajaga domeenide registreerimiseks Lõppkasutajate kasutusse;

2.1.7. Lõppkasutaja – Klient või muu isik, kelle kasutusse/nimele Domeeninimi registreeritakse;

2.1.8. Domeenileping – Teenusleping Domeeninime registreerimiseks või Registreeringu perioodiliseks pikendamiseks.

3. Lepingu sõlmimine

3.1 Domeenileping loetakse sõlmituks ja jõustub, kui Klient on Registreeringu eest tasunud (kui vastav Domeeniteenus on tasuline) ja Zone on saatnud Kliendi e-posti aadressile teate Domeenilepingu sõlmimise kohta.

3.2 Registreeringu pikendamise taotlust koheldakse kui uut tellimust ning see täidetakse samas korras nagu sõlmitaks uus Domeenileping, sh tasutakse Domeeniteenuse eest uue perioodi eest.

4. Kliendi kinnitused

4.1 Klient kinnitab Domeenilepingu sõlmimisel ja Registreeringu pikendamisel, et:

4.1.1. ta on enne Domeenilepingu sõlmimist tutvunud Reeglite ja konkreetse Domeeniteenuse Hinnakirjaga;

4.1.2. kui ta registreerib Domeeninime kolmandast isikust Lõppkasutaja nimele, siis kinnitab ta täielike volituste olemasolu Lõppkasutaja esindamiseks ja Lõppkasutaja seotust Reeglite ja Zone rakenduvate tingimustega Teenuste kasutamiseks, jäädes vastutavaks Lõppkasutaja tegevuse eest;

5. Domeeniteenuse sisu

5.1. Domeenilepingu esemeks on Poolte vahel seoses Domeeninime registreerimise ja Registreeringu pikendamisega tekkivad õigussuhted.

5.2. Domeenilepingu eesmärgiks on tagada Klienti huvitava Domeeninime registreerimine Lõppkasutaja kasutusse ning Registreeringu regulaarne pikendamine.

5.3. Domeenileping ei loo Lõppkasutajale iseseisvaid õigusi Domeeninimele.

5.4. Domeeninime registreerimisel tekivad Domeeninime kasutamisega seonduvad õigused ja kohustused Lõppkasutaja ja Registri vahel, Zone tegutsemisel Edasimüüjana ka Lõppkasutaja ja Registripidaja vahel.

5.5. Lepingu järgi Zone poolt osutatav teenus hõlmab Domeeninime registreerimise taotluse esitamist ja Kliendile Registreeringu pikendamise võimaluse meeldetuletamist ja pakkumist. Klient annab Zone’le kõik volitused Lõppkasutaja esindamiseks Registriga või kolmandast isikust Registripidajaga lepingu sõlmimisel. Sõltuvalt domeenist võib Zone tegutseda Domeeninime Lõppkasutajale registreerides Registripidajana või Edasimüüjana. Edasimüüjana kohalduvad Domeeninime kasutamisele kolmandast isikust Registripidaja Reeglid, millele viidatakse Domeeniteenuste eritingimustes.

5.6. Klient saab Domeeniteenuse kasutamisel abi Zone Internetileheküljelt https://www.zone.ee, elektronpostiaadressilt info@zone.ee või telefonilt (+372) 688 6886.

6. Tasu ja selle maksmine

6.1. Kui Domeeniteenuste eritingimused ei sätesta teisiti, hõlmab Hinnakirja järgne Domeeniteenuse hind ka tasu, mis Domeeninime registreerimisel kuulub tasumisele Registrile või Registripidajale.

6.2. Domeenilepingu lõppemisel või ühepoolsel lõpetamisel tasub Klient Zone’le viimase poolt faktiliselt osutatud teenuste eest.

6.3. Poolte kohustused

6.4. Zone kohustub:

6.4.1. esitama taotluse Domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse andmetega, mille Klient on Zone’le avaldanud Domeenilepingu sõlmimisel (sh soovitav Domeeninimi, registreerimisperiood);

6.4.2. teavitama Klienti vähemalt 30 päeva enne registreerimisperioodi lõppu võimalusest Registreeringut pikendada;

6.5. Klient kohustub:

6.5.1. tasuma Domeeniteenuse eest vastavalt Hinnakirjale, sh kui Domeeniteenuste eritingimused seda ette näevad, siis lisaks tasule kõik maksed, lõivud jm tasud, mis on seotud Zone poolt Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimise ja/või Registreeringu pikendamisega;

6.5.2. tagama, et Domeeninimi ei ole vastuolus õigusaktide ega heade kommetega ega riku kolmandate isikute õigusi (sh õigusi kaubamärgile);

6.5.3. tagama Domeeninime kasutamisele kehtestatud Reeglite järgimise;

6.5.4. Registreeringu pikendamise soovi korral teostama Keskkonnas vastava tellimuse ja tasuma seonduva ettemaksuarve, et see laekuks hiljemalt kaks (2) tööpäeva enne Registreeringu lõppemist.

7. Vastutus

7.1. Zone ei vastuta Registri ega kolmandast isikust Registripidaja tegevuse eest, sh Registri, Registripidaja ja Lõppkasutaja vahelise lepingu täitmise eest.

7.2. Zone ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimist ega Registreeringu püsimist. Zone vastutus Domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Lõppkasutaja esindamisel.

7.3. Zone ei vastuta Domeeni registreerimisel domeeninime kasutamise õiguspärasuse eest. Muuhulgas ei vastuta Zone Teenuse osutamise võimatuse eest, mis on tingitud kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest.

7.4. Zone vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse aastamaksumusega.

8. Lepingu lõppemine

8.1. Leping lõpeb Registreeringu lõppemisega.