Serveriteenuste üldtingimused

1. Kohaldamisala

1.1. Käesolevaid Serveriteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Zone poolt pakutavate Serveriteenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.

1.2. Lisaks kohalduvad Serveriteenustele Zone Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Serveriteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

2. Kasutatavad mõisted

2.1. Serveriteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:

2.1.1. Füüsiline Server – Zone valduses olev Kliendile Serveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele on juurdepääs vastavate autoriseerimiskoodidega;

2.1.2. Virtuaalserver – Ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ning Zone teiste klientidega jagatud ressurss, mida kasutades saab Klient esitleda talle kuuluvaid materjale. Mõiste Virtuaalserver hõlmab ka Zone poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks Kliendile eraldatud ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ressurssi;

2.1.3. Server – Füüsiline Server ja / või Virtuaalserver.

3. Teenuse kasutamine

3.1. Kliendil on õigus kasutada Serverit oma rakenduste ja materjalide hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele, sõltuvalt Serveriteenuse liigist ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks, samuti muul moel, mis vastab Serveriteenuse kirjeldusele;

3.2. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma tema poolt paigaldatud tarkvara kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse.

3.3. Klient vastutab temale eraldatud Serveri sisu eest, sh kohustub mitte avaldama Serveris materjale või osutama teenuseid, mis on vastuolus õigusaktidega või heade tavadega või mis rikuvad kolmandate isikute õigusi. Sealhulgas on keelatud autoriõigusega kaitstud meedia ning tarkvara kasutamine või levitamine, kui selleks puudub nõutav litsents.

3.4. Klient ei kasuta Serveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Serveri sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama need hiljemalt kaheteistkümne (12) tunni jooksul peale Zone poolt vastavasisulise teate esitamist.

3.5. Klient kohustub mitte kasutama Serveris selliseid programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on pakkuda Serverist selliseid teenuseid (näiteks proxy, open DNS resolver jms) või kasutada Serverit sellisteks tegevusteks, mis on käsitletavad rünnetena kolmandate isikute vastu (sh portide skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).

3.6. Zone’l on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Serveriteenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku või Lepingu Dokumente rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada. Zone jätab vastava tehnilise info omajana endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Kliendile peatada, põhjendades oma otsust Kliendile.

4. Serveri hooldus. Rikete kõrvaldamine

4.1. Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab Zone Serveri korralist ja erakorralist hooldust. Korralise hoolduse põhieesmärk on Serveri töökindluse, jõudluse ja/või turvalisuse tõstmine; erakorralise hoolduse põhieesmärk on rikete kõrvaldamine.

4.2. Korralist hooldust teostab Zone Serveri asukoha vööndiaja järgi ajavahemikus kella 01:00 kuni 06:00. Kui korralise hoolduse teostamiseks on vaja Serveriteenuse osutamine katkestada, ei ületa selliste katkestuste kestus 30 minutit ühe katkestuse kohta ega 60 minutit kalendrikuus. Kui korralise hoolduse teostamiseks on vajalik pikem katkestus, teavitab Zone sellest Klienti võimaluse korral mõistliku aja jooksul enne hoolduse alustamist.

4.3. Erakorralist hooldust teostab Zone Serveri rikke või Serveriteenust puudutava olulise turvariski avastamise korral eesmärgiga taastada Serveriteenuse korrapärane ja turvaline osutamine lühima mõistlikult võimaliku ajaga. Kui erakorralist hooldust tehakse Serveriteenuse katkestuse kõrvaldamiseks või kui erakorralise hoolduse teostamise käigus on vajalik Serveriteenuse osutamine katkestada, teavitab Zone Klienti esimesel mõistlikul võimalusel pärast rikke või turvariski avastamist.

4.4. Zone teeb Kliendi materjalidest võimalusel regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist.

5. Serveriteenuse peatamine

5.1. Zone’l on õigus peatada Kliendile Serveriteenuse osutamine koheselt, kui:

5.1.1. Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel Zone’t osutamast teenuseid;

5.1.2. Kliendi vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DDoS ründed);

5.1.3. Klient ei järgi punktis 3.6 osundatud Zone ettekirjutust.

6. Poolte vastutus

6.1. Zone ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:

6.1.1. Kliendi poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;

6.1.2. Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Serveriteenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;

6.1.3. kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DDoS ründed);

6.1.4. viiruste levimine.

6.2. Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Serveri kahjustamisega või Zone tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui Zone on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Kliendi tegevus Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata Zone poolsest hoiatamisest.

7. Lepingu lõppemine

7.1. Zone saadab Kliendile 30 päeva enne Teenuslepingu tähtaja möödumist teate võimalusest seda pikendada.