Zone Media partnerprogrammi tingimused


Sissejuhatus ja kokkuvõte

Paljud Zone Media OÜ pikaajalised kliendid on soovitanud meie teenuseid ka oma klientidele, koostööpartneritele ja sõpradele. Täname teid usalduse eest ning soovime, et meie tänu kajastuks ka teie Zone kontol. Sellepärast oleme käivitanud oma püsisoovitajaile mõeldud partnerprogrammi.

Iga programmis osaleja saab personaalse partnerlingi, mida ta saab koos oma soovitusega jagada. Võidavad nii tellijad, kes saavad kõik partnerlinkide kaudu tellitavad uued aastased veebimajutuse paketid soodushinnaga, kui programmi liikmed, kes saavad kõigilt nende linkide kaudu tellitud teenustelt liikmeboonust.

Nii nagu Zone ise, areneb ka meie partnerprogramm pidevalt edasi. Seepärast jätame endale õiguse programmi tingimusi aeg-ajalt muuta või – kui see peaks vajalikuks osutuma – programm lõpetada. Mõistagi jäävad programmi tingimuste muutmisel või programmi lõpetamisel kehtima kõik selleks hetkeks juba antud soodustused ja väljateenitud boonused.

Tingimused

1.           Partnerprogramm ja liikmestaatus

 

1.1         Zone Media OÜ („Zone“) partnerprogrammi („programm“) eesmärk on kaasata Zone olemasolevaid kliente Zone teenuste turundamisesse ning tunnustada ja toetada aktiivsemaid soovitajaid.

1.2         Programmi liikmeks („partner“) võib olla iga Zone klient, kes on esitanud Zone’ile  liitumistaotluse ning kelle taotluse Zone on heaks kiitnud. Liitumistaotluse esitaja kinnitab oma nõustumist käesolevate tingimustega. Liitumistaotluse heakskiitmisel või tagasilükkamisel arvestab Zone taotluse esitaja kliendistaaži, maksekäitumise jm asjaoludega, kuid ei pea oma otsust taotlejale põhjendama.

1.3         Partneri liikmelisus programmis lõpeb (a) kui partner teatab Zone’ile oma soovist programmist lahkuda, (b) partneri ja Zone’i vahel sõlmitud kliendilepingu lõppemisel, (c) kui Zone teatab partnerile oma otsusest tema liikmelisus lõpetada või (d) kui Zone teavitab partnerit ja/või avalikkust oma otsusest programm lõpetada. Partner ei pea oma lahkumissoovi ega Zone oma otsuseid põhjendama.

1.4         Partneri liikmelisuse lõppemine ei mõjuta selleks hetkeks antud soodustuste ega liikmeboonuste kehtivust.

2.           Partnerlink ja selle kasutamine

 

2.1         Zone annab partnerile personaalse veebiaadressi („partnerlink“), mida partner võib oma äranägemisel valitud ajal ja viisil levitada ning mille kaudu on võimalik soodustingimustel tellida Zone teenuseid.

2.2         Käesolevate tingimuste jõustumise hetkel on partnerlinkide kaudu võimalik tellida veebimajutuse pakette Starter, Business ja Pro, kusjuures Zone annab igale partnerlingi kaudu tellitud teenuse tellijale („tellija“) 12 kuuks soodustuse 50% vastava teenuse tavahinnast tingimusel, et tellija (a) ei ütle teenuselepingut 12 kuu jooksul üles ega taotle teenusepaketi vahetamist odavama vastu ning (b) maksab kogu 12-kuulise perioodi eest ette nähtud tasu Zone’ile teenuse tellimisel. Selguse mõttes, pärast 12-kuulise perioodi möödumist võib tellija vabalt taotleda arveldusperioodi muutmist või teenusepaketi vahetamist või teenuselepingu üles öelda.

2.3         Zone võib partnerlinkide kaudu tellitavate teenuste valikut ning tellijatele antavaid soodustusi igal ajal oma äranägemisel muuta, teavitades sellest partnerit ja/või avalikkust.

3.           Liikmeboonuse kogumine

 

3.1         Zone arvestab partnerile tema partnerlingi kaudu tellitud teenuste eest liikmeboonust.

3.2        Liikmeboonus laieneb veebimajutuse pakettidele Starter, Business ja Pro ning Nutika Pilveserveri pakettidele Business, Pro ja Platinum.

3.2.1     Veebimajutuse pakettide Starter, Business ja Pro tellimisel arvestab Zone partnerile esimese aasta eest boonust vastavalt 20, 30 ja 50 eurot. Kui tellija jätkab partnerlingi kaudu tellitud teenuste kasutamist pärast aasta möödumist, arvestab Zone partnerile boonust 15% ulatuses kõigist aastatel 2 kuni 5 partnerlingi kaudu tellitud teenuse eest tellijale esitatavate arvete netosummadest. Selguse mõttes, kui tellija vahetab teenusepaketi 5 aasta jooksul algse teenuse tellimisest kallima vastu, loetakse kallim teenusepakett aastatel 2 kuni 5 partnerlingi kaudu tellitud teenuseks.

3.2.2   Nutika Pilverserveri pakettide Business, Pro ja Platinum tellimisel arvestab Zone partnerile esimese aasta eest boonust vastavalt 100, 125 ja 150 eurot. Boonus rakendub vaid juhul, kui tellija jätkab partnerlingi kaudu tellitud teenuste kasutamist peale 90 päeva möödumist esmasest tellimusest. 

3.3         Kui tellija ütleb teenuselepingu üles või taotleb teenuspaketi vahetamist odavama vastu esimese aasta jooksul tellimuse tegemisest partnerlingi kaudu, võib Zone selle teenuse eest partnerile arvestatud liikmeboonuse täies ulatuses tagasi nõuda. Aastatel 2 kuni 5 võib Zone partnerile arvestatud liikmeboonuse tagasi nõuda proportsionaalselt tellijale partnerlingi kaudu tellitud teenustega seoses tehtavate mistahes tagasimaksete või tasaarvestustega.

3.4         Kui Zone muudab partnerlinkide kaudu tellitavate teenuste valikut ega teavita partnerit või avalikkust valikusse lisatud teenuste eest liikmeboonuse arvestamise tingimustest, arvestab Zone partnerile boonust 5 aasta jooksul nende teenuste tellimisest partnerlingi kaudu 15% ulatuses nende teenuste eest tellijale esitatavate arvete netosummadest.

3.5         Zone ei arvesta partnerile boonust ühegi teenuse eest, mida ei ole tellitud partnerlingi kaudu.

3.6     Zone ei arvesta partnerile boonust teenuste eest, mis on läinud partneri enda kasutusse.

4.           Liikmeboonuse kasutamine

 

4.1         Zone kannab partnerile arvestatud boonused partneri Zone kontole mitte sagedamini kui üks kord iga 6-kuulise perioodi jooksul, tingimusel, et kande tegemise hetkel (a) ei ole partneril ega ühelgi vastaval tellijal Zone ees sissenõutavaks muutunud võlgnevusi, (b) on vastava teenuse tellimisest möödas vähemalt 90 päeva, (c) on vastav teenus endiselt aktiivne, (d) ei ole vastava teenuse paketti vahetatud odavama vastu, ning (e) on kõigi partnerile arvestatud, kuid veel partneri Zone kontole kandmata boonuste kogusumma vähemalt 50 eurot.

4.2         Partner võib oma Zone kontole kantud boonust kasutada Zone teenuste eest tasumisel. Sellisel juhul väljastab Zone vastava teenuse eest partnerile arve, kus teenustasu on vähendatud kasutatud boonuse võrra.

4.3         Partneri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotlusel maksab Zone tema Zone kontole kogunenud boonuse või osa sellest välja, kusjuures füüsilisest isikust partnerile tehtavalt väljamakselt peab Zone kinni kõik makse tegemise hetkel kehtivas õiguses ette nähtud maksud.

4.4         Partneri ja Zone vahel sõlmitud kliendilepingu lõppemisel tasaarvestatakse partneri Zone kontole kantud boonus Zone sissenõutavaks muutunud nõuetega partneri vastu ning veel partneri Zone kontole kandmata boonused tühistatakse.

5.           Zone Media teenusetingimuste kohaldamine

5.1         Kuivõrd partneriks saab olla ainult Zone’iga kehtivat kliendilepingut omav isik, kohaldatakse käesolevais tingimustes reguleerimata küsimustes Zone ja partneri vahelistele suhetele Zone Media teenusetingimusi võimalike kliendilepingus kokku lepitud erisustega.