Skip to content

Sellisele tekstile palume anda digiallkirja neil, kes jäävad vahele spämmi saatmisega – aga on nõus oma viga tunnistama ja edaspidi heale tavale vastavalt käituma.

Loomulikult on teretulnud ka vabatahlik allkirjastamine ja eeskujuks olemine, lingi siia lehele võid uhkusega lisada oma veebilehele selgitamaks, mida sinu jaoks “me ei spämmi. kunagi. ausõna.” tähendab.

Täiendatud 08.12.2020 – spamhouse.org soovitusel lisatud teise lõiku “või vastava teenuse ostmine” täpsustamaks senist renditud listide mõistet, samuti muudetud selgemaks “ei ole lubatud” > “on keelatud”. Seni allkirjastatud deklaratsioone loeme samavõrdseks, uus sõnastus on lihtsamalt mõistetav ja tõlgitav.

Allkirjastamiseks sobiv versioon: Word’i dokumendina no-spam-deklaratsioon.docx ja Open Office dokumendina no-spam-deklaratsioon.odt.
Litsents: CC0 (“No Rights Reserved”).

Kinnitus
e-posti saatmise reeglitega nõustumise kohta

Käesolevaga kinnitan, et olen teadlik ja järgin e-posti saatmisel Euroopa Liidu direktiive, Eesti Vabariigi seadusi (vt Lisa 1), Andmekaitse inspektsiooni juhist “Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses”, Zone Media OÜ Serveriteenuste üldtingimustes sätestatut ning internetikasutuse head tava.

Mõistan, et ostetud, renditud, veebide skaneerimise kaudu kogutud või mistahes muul viisil peale kasutaja selgesõnalise nõustumise saadud listi kasutamine või vastava teenuse ostmine on keelatud.

Kohustun tagama, et saadan e-posti otseturustust ainult selleks eelnevalt nõusoleku andnud olemasolevatele klientidele ning vabatahtlikult ja teadlikult postilistiga liitunutele (ingl k opt-in).

Oman detailset ülevaadet kõigi listis olevate aadresside päritolu ja nõusoleku saamise viisi kohta ning tean, et Elektroonilise side seaduse kohaselt lasub tõendamise kohustus isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.

Postilisti registreerimisel ei kasuta eksitavaid meetodeid nagu eelmärgitud valik ning rakendan võimalusel kinnitusega liitumist (ingl k double opt-in).

Listist lahkumise võimaluse tagan ühe klikiga, kasutades listi haldamiseks ja kirjade saatmiseks selleks mõeldud lahendust (nt MailChimp, Campaign Monitor, Mailbow, Sendsmaily).

[ ettevõtte rekvisiidid]

[ kuupäev ]

[ digitaalselt allakirjutanu nimi, isikukood, roll ettevõttes]

Lisa 1 – e-postile suunatud otseturundust puudutavad seadused ja juhised

Andmekaitseinspektsiooni juhis

Andmekaitse inspektsiooni juhised leiab http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/juhised, e-posti puudutab “Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses“.

Elektroonilise side seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS?leiaKehtiv

§ 1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala

[…]

(2) Käesolevas seaduses sätestatakse nõuded üldkasutatavatele elektroonilise side võrkudele ja teenustele, elektrooniliste kontaktandmete otseturustuseks kasutamisele, raadioside pidamisele, raadiosageduste ja numeratsiooni haldamisele ja aparatuurile ning riiklik järelevalve nende nõuete täitmise üle ja vastutus nende nõuete rikkumise eest.

[…]

§ 103. Andmete töötlemine turunduslikul eesmärgil

Kui sideettevõtja soovib kliendi nõusolekul töödelda käesoleva seaduse § 102 lõikes 1 nimetatud andmeid turunduslikul eesmärgil, on ta kohustatud enne kliendilt nõusoleku võtmist informeerima teda, millist liiki andmeid on tal vaja selleks kasutada ja kui kaua ta kavatseb neid kasutada. Sideettevõtja on õigustatud kasutama tal turunduslikul eesmärgil kasutada lubatud andmeid üksnes seni, kuni see on vastava eesmärgi saavutamiseks vajalik. Sideettevõtja peab kliendi soovil andma talle teavet andmete kasutamise kohta.

§ 1031. Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks

(1) Füüsilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul. Nõusolek peab vastama isikuandmete kaitse seaduse §-s 12 sätestatud tingimustele.

(2) Juriidilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud juhul, kui:

1) kontaktandmete kasutamisel antakse iga kord selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;

2) isikul võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.

(3) Kui isik saab seoses toote müügi või teenuse osutamisega füüsilisest või juriidilisest isikust ostja elektroonilised kontaktandmed, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust olenemata kasutada neid kontaktandmeid ostjale oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks juhul, kui:

1) ostjale antakse tema elektrooniliste kontaktandmete esmase kogumise ajal selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;

2) ostjale antakse iga kord, kui tema elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse otseturustuseks, selge ja arusaadav võimalus tasuta ning lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;

3) ostjal võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.

(4) Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on keelatud juhul, kui:

1) isik, kelle nimel teave edastatakse, ei ole tuvastatav;

2) edastatud teave ei sisalda juhendit või teavet, mis võimaldab sideteenuse kasutajal, kliendil või ostjal oma õigust keeldumisele realiseerida;

3) edastatud teave ei vasta infoühiskonna teenuse seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud nõuetele;

4) edastatud teave ergutab isikuid külastama veebilehti, milles esitatud teave ei vasta käesoleva lõike punktis 3 viidatud nõuetele;

5) sideteenuse kasutaja, klient või ostja on keelanud oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise otseturustuseks.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku tõendamise kohustus on isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata reaalajas toimuvale mitmepoolsele häälkõnele.

Võlaõigusseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv#para60

§ 60. Sidevahendi kasutamise piirangud

Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Muid individuaalset suhtlemist võimaldavaid sidevahendeid võib pakkumise edastamiseks kasutada, kui tarbija ei ole nende kasutamist sõnaselgelt keelanud.

Infoühiskonna teenuse seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/InfoTS?leiaKehtiv#para5

§ 2. Mõisted

Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) infoühiskonna teenus – teenus, mida osutatakse majandus- või kutsetegevuse raames teenuse kasutaja otsesel taotlusel ja mille puhul andmeid töödeldakse, säilitatakse ja edastatakse digitaalkujul andmete töötlemiseks ja säilitamiseks mõeldud elektrooniliste vahendite abil, kusjuures osapooled ei viibi üheaegselt samas kohas. Infoühiskonna teenus peab olema täielikult üle kantud, edastatud ja vastu võetud elektrooniliste sidevahendite abil. Infoühiskonna teenus ei ole faksi ega telefonikõne abil edastatud teenus ega televisiooni- või raadioteenus;

§ 5. Kommertsteadaanne

(1) Kommertsteadaanne on igasugune teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama majandus- või kutsetegevuses osaleva isiku nimel tema kaupade või teenuste pakkumist või tõstma sellise isiku mainet.

(2) Kommertsteadaanne peab:

1) olema selgelt tuvastatav kommertsteadaandena;
2) võimaldama selgelt tuvastada isikut, kelle nimel kommertsteadaanne esitatakse;
3) võimaldama selgelt tuvastada müügiedenduspakkumisi, sealhulgas allahindlusi, autasusid ja kingitusi ning müügiedendusvõistlusi- ja mänge;
4) selgelt esitama käesoleva lõike punktis 3 nimetatud müügiedenduspakkumiste ja kaubanduslike loteriide osalemistingimusi.

(3) Kommertsteadaanne ei ole:

1) teave, mis võimaldab otsest juurdepääsu füüsilise või juriidilise isiku tegevusele, sealhulgas domeeninimi või elektronposti aadress;
2) teave, mis on esitatud isikust sõltumatult tema maine, pakutava kauba või teenuse kohta.