Zone Media OÜ keskkasutajaleping
ja teenuste üldtingimused

Kehtib: alates 01.11.2019

1. Kasutatavad mõisted

1.1. Käesolevates Üldtingimustes ja Lepingutes kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:

1.1.1. Zone – ZONE MEDIA OÜ, registrikood 10577829, kontaktandmed toodud veebilehel (www.zone.ee);

1.1.2. Keskkond – Zone veebilehe (zone.ee) kaudu kasutatav Teenuste tellimis- ja halduskeskkond;

1.1.3. Keskkasutaja – Keskkonna kasutajakonto (Zone ID) omanik, füüsiline või juriidiline isik, kellel on sõlmitud kokkulepe Keskkonna kasutamiseks;

1.1.4. Keskkasutaja leping – kokkulepe, mille alusel saab Keskkasutaja õiguse Keskkonda kasutada;

1.1.5. Klient – Teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik;

1.1.6. Leping – mistahes leping (sh Keskkasutaja leping, Teenusleping) Zone ja Kliendi / Keskkasutaja vahel;

1.1.7. Pool – Klient või Zone; Pooled – Klient ja Zone koos; Keskkasutaja lepingu puhul loetakse Poolteks Zone ja Keskkasutaja;

1.1.8. Teenus – mistahes Zone poolt pakutav teenus, sealhulgas Serveriteenus ja Domeeniteenus;

1.1.9. Teenuse üldtingimused – vastava Teenuse liigi üldtingimused;

1.1.10. Teenuse eritingimused – vastava Teenuse eritingimused;

1.1.11. Teenusleping – Leping konkreetse Zone teenuse kasutamiseks, sh selle teenuse liigi (Serveriteenus, Domeeniteenus) üldtingimused, Teenuse eritingimused ja muud kohalduvad tingimused;

1.1.12. Serveriteenus – Teenus, mis seisneb Kliendile kasutamiseks serveriressursi eraldamises koos lisanduda võivate lisateenustega (e-posti aadressid, tarkvara kasutus, jne);

1.1.13. Domeeniteenus – Teenus, mis seisneb Kliendile domeeninime registreerimises või selle vahendamises, koos lisanduda võivate lisateenustega;

1.1.14. Lepingu Dokumendid – Üldtingimused, Teenuste üld-ja eritingimused, Hinnakiri ja kõik Lepingud koos lisadega;

1.1.15. Üldtingimused – käesolevad Zone teenuste üldtingimused;

1.1.16. Hinnakiri – Zone veebilehel (www.zone.ee) kättesaadav dokument, mis sätestab Teenuste hinnad.

1.2. Eraldi määratlemata termineid kasutatakse õigusaktides sätestatud tähenduses, selle puudumisel tavatähenduses.

2. Keskkasutaja leping

2.1. Keskkasutajal on õigus kasutada Keskkonda, tellida ja hallata selle kaudu Teenuseid, sõlmides vastavad Teenuslepingud. Kliendil on õigus volitada teist Keskkasutajat või füüsilist isikut oma Teenuseid tehniliselt haldama, jäädes vastutavaks volitatud isiku või Keskkasutaja tegevuse eest.

2.2. Keskkasutaja lepingu sõlmides aktsepteerib Keskkasutaja Üldtingimused.

2.3. Keskkonda kasutab, sh Lepinguid sõlmib ja lõpetab Keskkasutaja isiklikult. Keskkasutaja kohustub mitte vahendama või võimaldama kolmandatele isikutele juurdepääsu Keskkonnale, sh mitte avaldama kolmandatele isikutele talle antud autoriseerimiskoode. Zone ei avalda kolmandatele isikutele Keskkasutajale antud autoriseerimiskoode.

2.4. Keskkasutaja lepingule rakendatakse lisaks Üldtingimustes Lepingute kohta sätestatut.

3. Lepingute sõlmimine

3.1. Lepingud sõlmitakse elektrooniliselt. Keskkasutaja leping sõlmitakse läbi Zone veebileheküljel oleva vormi. Muud Lepingud sõlmitakse läbi Keskkonna.

3.2. Zone sõlmib Lepinguid eesti, inglise, ja vene keeles. Lepingute kohaldamisel, sh vaidluste lahendamisel lähtutakse eesti keelsest tekstist.

3.3. Keskkasutaja lepingu sõlmimine on eelduseks Zone Teenuste tellimiseks. Keskkasutaja lepingu sõlmimisega ei kaasne kohustust Teenuseid tellida.

3.4. Lepingu sõlmimiseks esitab Klient vastavat tellimusvormi kasutades Zone’le tellimuse, mida käsitletakse pakkumusena. Enne tellimuse kinnitamist on Kliendil võimalus tellimuse andmed üle kontrollida ja vajadusel vead parandada.Zone saadab Kliendile e-posti teel kinnituse tellimuse saamise kohta.

3.5. Teenuse tellimisel kuvatakse Teenusega seotud Lepingu Dokumendid Kliendile tutvumiseks ja tellimuse esitamisega loetakse Klient need aktsepteerinuks. Leping on sõlmitud alates hetkest, kui Zone on andnud pakkumusele nõustumuse, saates vastavasisulise teate Kliendi e-posti aadressile. Keskkasutaja lepingu sõlmimisel saadetakse teade Keskkasutaja e-posti aadressile.

3.6. Zone annab oma nõustumuse pakkumusele või keeldub nõustumuse andmisest hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul.

3.7. Zone saadab pakkumusele oma aktsepti või keeldumise vastavasisulise teatega teise Poole e-posti aadressile. Keskkasutaja lepingu sõlmimisel saadetakse Keskkasutajale Keskkonna kasutamiseks vajalikud autoriseerimiskoodid.

3.8. Zone’l on õigus keelduda mistahes Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui teine Pool on rikkunud Zone või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamise tingimusi (sh maksekohustust) või Interneti kasutamise häid tavasid, või muul Zone jaoks mõjuval põhjusel.

3.9. Tarbijaks oleval Kliendil on õigus Lepingutest taganeda põhjust avaldamata neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise päevast, esitades Zone’le kirjalikult taasesitavas vormis avalduse. Taganemisavalduse võib tarbijast Klient esitada Zone’le tüüpvormis või muul moel ühemõtteliselt.

3.9.1. Taganemisõigust ei kohaldata, kui Zone kohustused Lepingu alusel on täielikult täidetud, Teenuse osutamine on alanud tarbijast Kliendi sõnaselgel eelneval nõusolekul enne taganemisõiguse tähtaja möödumist ning tarbijast Kliendi kinnitusel, et ta kaotab Zone poolsel Lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.

3.10. Kui tarbijast Klient on avaldanud soovi Teenuse pakkumise alustamiseks enne taganemisõiguse möödumist, hüvitab ta Lepingust taganemise korral Zone’le mõistlikud kulud vastavalt VÕS § 562 lg-le 5.

3.11. Kulusid ületav osa tarbija poolt tasutud tasust tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Lepingust taganemise teate jõudmisest Zone’ni.

4. Poolte kinnitused lepingute sõlmimisel

4.1. Pooled kinnitavad üksteisele, et:

4.1.1. Nad on õigus ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

4.1.2. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on olemas kõik selle kehtimiseks vajalikud nõusolekud ja volitused ning sellega ei kaasne mistahes õigus- või haldusaktist, kohtuotsusest või mõnest õigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumist Poole poolt;

4.1.3. neil on olemas vahendid ja oskused Lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4.2. Pooled teavitavad teist Poolt viivitamatult punktis 4.1 kinnitatud asjaolude muutumisest.

4.3. Klient ja Keskkasutaja kinnitavad, et:

4.3.1. ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud kõigi Lepingu tingimustega (sh rakenduvate Teenuse üld- ja eritingimustega, Üldtingimustega ja Hinnakirjaga), need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik Lepingu alusel tekkivatest õigustest ja kohustustest;

4.3.2. kõik tema poolt Zone’le Lepingute sõlmimisel esitatud andmed on õiged, ta mõistab, et lisaks Zone’le võivad nende õigsusele tugineda kolmandad isikud ning on teadlik, et valeandmete esitamisega võivad kaasneda nii tema kui Zone suhtes sanktsioonid.

4.4. Nimetatud kinnitused loetakse antuks kõigi Lepingute sõlmimisel (sh Keskkasutaja leping kui ka edasised Teenuslepingud).

5. Lepingu dokumentide süsteem

5.1. Üldtingimusi kohaldatakse kõigile Lepingutele.

5.2. Teenuse liikidel (Domeeniteenus, Serveriteenus, jne) on eraldi üldtingimused, mis rakenduvad kõikidele Teenustele . Konkreetsel Teenusel võivad olla lisaks Teenuse eritingimused, mis sätestavad erisused võrreldes vastava Teenuse liigi üldtingimustega. Teenuse üld- ja eritingimused on vastava Teenuslepingu osadeks.

5.3. Konkreetsel Teenusel on tehnilised parameetrid (nt Serveriteenusel tellitud ressursi hulk), millised määratakse kindlaks konkreetse Teenuse tellimisel ja mis on vastava Teenuslepingu osaks.

5.4. Kõigi Kliendi sõlmitud lepingute Lepingu Dokumendid säilitatakse ja on kättesaadavad Keskkonnas.

5.5. Lepingute täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Lepingu Dokumentidest kui tervikust. Vastuolu korral on Lepingu Dokumentidel järgmine prioriteet (kohaldumise järjekorras):

5.5.1. Poolte vahel eraldi kokkulepitud tingimused;

5.5.2. Teenuse tehnilised parameetrid;

5.5.3. Hinnakiri;

5.5.4. Teenuse eritingimused;

5.5.5. Teenuse üldtingimused;

5.5.6. Üldtingimused ja Keskkasutaja leping.

5.6. Aktsepteerides mistahes Lepingu sõlmimisel mistahes Lepingu Dokumenti, loetakse, et Pool on aktsepteerinud vastava Lepingu Dokumendi ka teiste Lepingute sõlmimisel, millele vastav Lepingu Dokument kohaldub.

6. Teenuste osutamine, muutmine ja peatamine

6.1. Zone pakub Teenuseid elektrooniliselt. Teenuste tellimine, haldamine ja kasutamine eeldab Pooltelt internetiühenduse olemasolu. Zone internetiühendust ei paku.

6.2. Zone teeb omalt pool mõistlikult vajaliku, tagamaks Teenuste töökindluse, kuid Teenuste olemusest tulenevalt ei saa tõrkeid täielikult välistada. Klient teavitab viivitamatult Zone’t Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest. Seejuures teatab Klient oma nime, probleemi kirjelduse ja muud asjaolud, mida oluliseks peab.

6.3. Zone pakub oma Teenustele erinevas mahus ja vormis kasutajatuge, mis on kirjeldatud konkreetse Teenuse üld- ja eritingimustes. Kasutajatuge osutatakse Eesti kalendri ja aja järgi tööpäeviti ning tööajal (09.00-17.00).

6.4. Kliendil on õigus kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses Lepingute, õigusaktide (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega.

6.5. Zone ei kontrolli Kliendi tegevust Teenuste kasutamisel selle vastavuse osas kehtivale õigusele. Zone’l on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Kliendi kohta saadakse andmeid, et ta Teenust kasutades rikub kolmandate isikute õigusi. Vaidluse korral rikkumise olemasolu kohta on Zone’l õigus peatada Teenuse osutamine kuni vaidluse lõpliku lahendamiseni Kliendi ja kolmanda isiku vahel.

6.6. Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses tellitud paketi tehnilistele parameetritele, nende ebapiisavuse korral tellima vajadustele vastava Teenuse / lisaressurssi. Tehniliste parameetrite mittevastavuse (nt Kliendi kasutatava serveriressursi suurus ületab kokku lepitud kogumahtu) avastamisel teeb Zone Kliendile esmajuhtumil ettepaneku viia Teenuse tarbimine ühe (1) nädala jooksul kooskõlla Lepingutega (nt optimeerida tellitud serveriressurssi ületav andmebaas). Kui Klient nõuet ei täida, rakenduvad Kliendi suhtes Lepingut ületavat ressurssi puudutavalt lisatasud, kui sellised on Hinnakirjas ette nähtud). Järgnevatel kordadel rakendab Zone lisatasusid rikkumise kõrvaldamiseks tähtaega andmata.

6.7. Zone soovib hoida oma Teenuseid kaasaegsetena ja konkurentsivõimelistena. Zone’l on õigus muuta Teenuste kasutamise põhimõtteid, sh Teenuse osutamiseks kasutatavat tehnoloogiat ja tarkvaralahendusi, teavitades Klienti sellest ette. Muuhulgas võivad vastava vajaduse tingida muudatused seadusandluses, tehnoloogia areng ja turvalisusküsimused.

6.8. Zone’l on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient on Zone ees viivituses oma rahaliste kohustuste täitmisega või kui Klient rikub muul moel Lepinguid. Zone’l on õigus nõuda käesoleva punkti alusel peatatud Teenuste osutamise taasalustamise eest Kliendilt tasu vastavalt Teenuste osutamise peatamise ajal kehtinud Hinnakirjale.

6.9. Zone’l on õigus Teenuse osutamist piirata või peatada, kui temast mittesõltuvate asjaolude tõttu (nt internetist tulev rünne Kliendi vastu) saavad oluliselt häiritud Zone teiste klientide teenused ning kui vastavat mõju ei ole mõistlikult võimalik kõrvaldada Klienti vähem koormavate meetmetega.

6.10. Zone võib pakkuda Kliendile võimalust Teenusega seotud ressursi (nt kasutatava kettaruumi) tähtajaliseks suurendamiseks.

6.10.1. Lisaressursi tellimine toimub läbi Keskkonna. Klient tellib lisaressursi vastavalt oma äranägemisele, vastutades selle sobivuse ja piisavuse eest oma vajadusteks.

6.10.2. Lisaressursi eest tasub Klient täiendavat tasu vastavalt Hinnakirjale või Poolte kokkuleppele. Tähtajalise lisaressursi eest tasub Klient kogu tellitud perioodi ulatuses, seda isegi juhul, kui ta loobub lisaressursi kasutamisest enne tähtaja möödumist.

6.10.3. Lisaressursi kasutamisel on Klient kohustatud tagama, et tähtaja lõppemisel oleks vastav ressurss tema poolt vabastatud. Selle kohustuse mittetäitmisel muutub lisaressursi kokkulepe tähtajatuks ning Klient on kohustatud jätkama lisaressursi eest tasumist.

6.10.4. Lisaressursi kokkuleppe tähtajatuks muutumisest arvestatakse lisaressursi osas tasu päeva kaupa, leides päeva maksumuse Zone poolt antud lisaressurssi puudutavalt kõige lühemaks perioodiks määratletud hinna jagamisel selles perioodis sisalduva päevade arvuga.

6.10.5. Lisaressursi kokkuleppe tähtajatuks muutumisel peab Klient selle lõpetamiseks andma Keskkonna vahendusel vastava korralduse. Korralduse andmine on võimalik vaid lisaressursi vabastamise korral. Korralduse andmisel lõpeb lisaressursi kokkulepe koheselt ja alates järgmisest päevast Klient selle eest tasuma ei pea.

6.11. Tarbijast Kliendil on Teenuse Lepingu tingimuste mittevastavusel õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

7. Tasu teenuste eest. Arveldused. Hinnakirja muutmine

7.1. Klient kohustub tellitud Teenuste eest tasuma, kui Teenus ei ole tasuta. Tasud on toodud Hinnakirjas.

7.2. Hinnakirjas võidakse näha ette hinnasoodustusi, sh Klientidele, kes tasuvad Teenuste eest määratletud suuruses ettemaksu. Viimasel juhul kohaldub soodustus eeldusel, et Klient ei loobu ette makstud Teenuste kasutamisest enne ettemaksu ammendamist, välja arvatud, kui see tuleneb Zone poolsest lepingurikkumisest.

7.3. Hinnakirjas toodud hinnad sisaldavad kehtivas määras käibemaksu; muud maksud ega lisatasud ei kohaldu. Kliendi kohustus tasuda Teenuse eest tekib alates vastava Teenuse tellimisest. Tasu maksmise kohustus ei sõltu, kas Klient Teenust tegelikult kasutab või mitte. Tasu suurus võib sõltuda Teenuse tarbimise mahust.

7.4. Klient kohustub maksma Zone’le osutatava Teenuse eest tasu vastavalt Hinnakirjale, mis on kättesaadav Zone koduleheküljel. Tasumine toimub ettemaksuna. Lepingu lõppemisel Zone algatusel või Zone rikkumise tõttu on Kliendil õigus ette makstud tasu tagasi saada osas, mil see langeb Teenuslepingu lõpetamise järgsele ajale. Tasu tagastamise kulud (sh ülekandekulud) kannab Klient.

7.5. Tasumisvõimalused on toodud veebilehel. Kui Kliendil on Zone juures piisav krediit (ettemaks), kaetakse Kliendi poolt tasumisele kuuluvad summad selle arvelt. Pangaülekandega tasumisel loetakse Klient arve tasunuks selle laekumisel Zone pangakontole, muudel juhtudel, kui Zone’l on kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt, kelle kaudu on makse teostatud, kindel info laekumise kohta.

7.6. Arved saadetakse Kliendile e-posti teel, samuti on need kättesaadavad Keskkonnas.

7.7. Klient kohustub viivitamatult teatama Zone’le kui arve on ebakorrektne või kui arve ei ole temani jõudnud tavapärasel ajal, või hankima arve ise Keskkonnast. Arve hilinemine, kadumine vms ei vabasta Klienti kohustusest õigeaegselt Teenuse eest tasuda.

7.8. Klient kohustub maksma tasu vastavalt arvel märgitud tingimustele. Arve tasumisega viivitamisel on Zone’l õigus nõuda Kliendilt tasumata summalt viivist 0,05% päevas kuni tasumisele kuuluva summa täieliku maksmiseni.

7.9. Häired Teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest Teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui Pooled on teisiti kokku leppinud.

7.10. Tähtaegselt tasumata summa sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient.

7.11. Zone’l on õigus muuta teenuste Hinnakirja.

8. Poolte vastutus

8.1. Pool vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Zone’le tekkinud kahju eest, sh kahju eest, mille on põhjustanud Poole asemel Teenust või Keskkonda kasutanud kolmas isik.

8.2. Juhul, kui Poole õigusvastase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmanda isiku nõuded Zone vastu, hüvitab Pool Zone’le ka sellega seoses tekkinud kahju.

8.3. Zone vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. Zone vastutuse eelduseks on Zone tahtlus või raske hooletus. Zone vastutus on piiratud vastavalt konkreetsele Lepingule, Teenuse üld- ja eritingimustele, välja arvatud, kui kahju tekkis tahtluse või raske hooletuse tulemusena.

8.4. Zone ei vastuta kahju eest, mis on Kliendile tekkinud seoses:

8.4.1. Zone’st mittesõltuva elektrikatkestusega;

8.4.2. Zone kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;

8.4.3. Kliendi poolt Teenuse abil Zone’le või kolmandatele isikutele, sh üldsusele avaldatud info tõele mittevastavuse või õigusvastasusega;

8.4.4. Internetist tulevate rünnetega;

8.4.5. Teenuse mittevastavusega Kliendi vajadustele.

8.5. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Poole kohustuste rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Pool, kelle lepinguliste kohustuste täitmine on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud teist Poolt sellest koheselt teavitama.

8.6. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine ei too Poolele kaasa vastutust, kui see tulenes vältimatult talle seadusest tuleneva kohustuste täitmisest.

9. Isikuandmete töötlemine. Privaatsus

9.1. Zone käsitleb füüsilisest ja juriidilisest isikust Kliendi ja Keskkasutajaga seotud isikuandmeid võrdselt, lähtudes nende töötlemisel Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) regulatsiooni 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetest. Isikuandmete töötlemise viisid ja alused on kirjeldatud Privaatsusteates.

9.2. Juriidilisest isikust Kliendi ja Keskkasutaja seaduslik esindaja kinnitab käesolevaga, et omab õigust Lepingute sõlmimise ja täitmise käigus Zone’le esitatud või kogunevate isikuandmete edastamiseks ning tagab nende ajakohasena hoidmise esindaja või kontaktisiku muutumisel ning juhul, kui temaga seotud füüsiline isik nõuab oma andmete kustutamist või töötlemise piiramist.

9.3. Zone töötleb Kliendi ja Keskkasutaja või nende seadusliku esindaja ja kontaktisiku isikuandmeid eraldi nõusolekuta Lepingu ja oma seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks või lähtuvalt õigustatud huvist. Isiku eelneval nõusolekul võib isikuandmete töötlemine toimuda ka turunduslikul eesmärgil.

9.4. Zone võib kaasata isikuandmete töötlemisse volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et kliendiandmete töötlemine vastab asjaomastes seadustes esitatud nõuetele ja tagatatud on andmesubjekti õiguste kaitse. Zone volitatud andmetöötlejate nimekiri on avaldatud veebilehel Volitatud töötlejad.

9.4.1. Domeeniteenuse kasutamisel on registrandi ja/või kontaktisikute andmete edastamine registrile või registripidajale ning mõne tippdomeeni puhul ka isikuandmete avaldamine teenuse osutamise vältimatu osa, tulenedes vastava tippdomeeni reeglitest. Viited tippdomeenide reeglitele ja registripidajate tingimustele on leitavad veebilehel Domeeniteenuse eritingimused.

9.5. Zone võib edastada või töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piire, kui on olemas leping, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavaid tüüptingimusi, heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi vms; riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele; vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

10. Konfidentsiaalsus. Kliendi infovarad. Vastutava ja volitatud töötleja leping

10.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena mistahes teist Poolt puudutava informatsiooni, sh ärisaladuse, mis on neile teatavaks saanud seoses Lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille avalikuks või kolmandatele isikutele teatavaks saamine võib mistahes viisil kahjustada teist Poolt, väljaarvatud informatsioon, mis on määratud avalikkusele, on üldteada või muul viisil oma olemuselt ei saa olla konfidentsiaalne.

10.2. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatuna ka peale Lepingu lõppemist.

10.3. Zone taristus säilitavate ja töödeldavate Kliendi infovarade (failid, andmebaasid, e-kirjad jne) vastutav omanik on Klient. Kliendi infovarade turvatase on konfidentsiaalne, Zone töötajate juurdepääs teabele on lubatav ainult tööülesannete täitmisel Kliendi kirjaliku korralduse alusel või teenuse käideldavuse, tervikluse ja turvalisuse tagamise eesmärgil.

10.4. Zonel puudub alus teada, kas kliendi infovarad sisaldavad isikuandmeid ja käsitleb sellest lähtuvalt kõiki infovarasid potentsiaalselt isikuandmeid sisaldavatena ning Keskkasutaja lepingut Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) regulatsiooni 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28 mõistes Kliendi kui vastutava ja Zone kui volitatud töötleja vahelise kirjaliku lepinguna.

10.5. Zone aitab kliendil täita hoolsuskohustust volitatud töötleja valikul, avalikustades oma infoturbe juhtimissüsteemi põhimõtted veebilehel ning määratledes iga teenuse puhul selgelt Zone ja Kliendi vastutuspiirid. Kliendi kui vastutava isikuandmete töötleja auditiprotsessides osalemine ning Teenuse üldtingimustes või eritingimustes kirjeldamata turvameetmete rakendamine toimub Poolte vahelisel kokkuleppel ning Zonel on õigus nende tegevuste eest täiendavat tasu küsida.

10.6. Zone osutab serveriteenuseid reeglina Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires ning annab teenuse tellimisel Kliendile võimaluse valida sobilik käideldavustsoon. Teenuste üleviimine valitust erineva jurisdiktsiooni all olevasse käideldavustsooni toimub ainult Kliendi kirjaliku korralduse alusel.

10.7. Zone teavitab Klienti viivitamata, kui tuvastab või põhjendatult kahtlustab, et on toimunud Kliendi infovaradega seotud turvanõuete rikkumine, mis põhjustab nende juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

10.8. Zone teavitab Klienti viivitamata, kui saab pädevalt ametiasutuselt uurimise või auditi teostamiseks vajaliku päringu või taotluse, välja arvatud juhul, kui selline teavitamine on seadusega keelatud.

11. Teated. Kontaktandmed

11.1. Kõik õiguslikku tähendust omavad Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse teisele Poolele edastatuks kui selle saatmisest teisele Poolele on möödunud üks (1) tööpäev. Kliendile mõeldud teated saadetakse olemasolul ka vastava Teenuse tehniliseks haldamiseks volitatud Keskkasutajale.

11.2. Zone kontaktandmed on toodud Zone veebilehel (www.zone.ee). Poole poolt Zone’le edastatud kontaktandmed on kajastatud Keskkonnas. Poole kontaktandmete (nimi, aadress, telefon, elektronposti aadress, jms) muutumisel kohustub Pool sellest Zone’t viivitamatult kirjalikult taasesitatavas vormis teavitama. Pool võib vastavad muudatused ise Keskkonnas teha ja loetakse sellega teavitamiskohustuse täitnuks.

12. Lepingu tähtaeg, muutmine ja lõpetamine

12.1. Zone võib pakkuda Lepingute sõlmimist nii tähtajatute kui ka tähtaegsetena. Keskkasutaja leping sõlmitakse tähtajatuna.

12.2. Kui Leping sõlmitakse tähtajatuna, ei rakendata sellele minimaalse kestuse nõuet, välja arvatud kui konkreetse Teenuse kohalduvatest Lepingu Dokumentidest tuleneb teisiti. Tähtajalise Lepingu korral lõpeb Leping tähtaja möödumisel.

12.3. Zone’l on õigus kõiki Lepingu Dokumente muuta, teavitades sellest puudutatud Kliente ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva (tähtaega ei kohaldata Hinnakirja muudatustele). Zone kasutab Lepingu Dokumentide muutmise õigust eelkõige, kui selline vajadus tuleneb muudatustest seadusandlusest (sh lepinguliste kohustuste tasakaalu muutmine), kohtupraktikast, tehnoloogia ja majanduse arengust, tehnoloogilistest või organisatsioonilistest ümberkorraldustest Zone tegevuses.

12.4. Poolel, kes ei nõustu Teenuse või Lepingu Dokumentide (sh Hinnakirja) muutmisega, on õigus muudatustest mõjutatud Leping üles öelda, teatades sellest kaks (2) nädalat ette, välja arvatud juhul, kui muudatused on talle soodsad. Kui Zone ei teavita Hinnakirja muudatusest vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne selle jõustumist, on Kliendil õigus tema poolt juba tellitud Teenuste suhtes tegelikult rakenduvate ja talle negatiivse mõjuga Hinnakirja muudatuste korral öelda Leping üles selliselt, et see lõpeb vahetult enne muudetud Hinnakirja rakendumist.

12.5. Kui Lepingus (sh Teenuse üld- või eritingimustes) ei ole sätestatud teisiti, on kummalgi Poolel õigus tähtajatu Leping põhjusi esitamata üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette kolmkümmend (30) kalendripäeva. Kui Teenus on tähtajaline, võib Klient ka selle aluseks oleva Lepingu korraliselt üles öelda, kuid Zone ei tagasta tasu, mille Klient on vastava Teenuse eest kuni selle kokku lepitud tähtaja möödumiseni Zone’le maksnud.

12.6. Zone’l on õigus mõistliku etteteatamisega öelda korraliselt üles mistahes tähtajaline Leping, kui ta loobub vastava Teenuse või ressurssi pakkumisest.

12.7. Zone’l on õigus Keskkasutaja leping ette teatamata lõpetada kolme (3) kuu möödumisel peale viimase kehtinud Teenuslepingu mistahes põhjusel lõpetamisest, välja arvatud, kui Keskkasutaja on teise Kliendi Teenuse tehniliseks haldajaks.

12.8. Zone’l on õigus mistahes Leping ühepoolselt, ilma etteteatamistähtajata üles öelda teatades selles teisele Poolele juhul, kui teine Pool rikub oluliselt mistahes Lepingu tingimusi, eelkõige kui teine Pool:

12.8.1. viivitab rahaliste kohustuste täitmisega üle ühe (1) kuu;

12.8.2. rikub mis tahes õigusaktides kehtestatud nõudeid või Lepingute tingimusi ega lõpeta rikkumist viivitamatult Zone vastava nõude saamisel, või kui rikkumine on sedavõrd tõsine (nt tahtlik tegevus Teenuste kahjustamiseks), et Zone’lt ei saa eeldada Lepingute täitmise jätkamist.

12.9. Keskkasutaja lepingu lõppemisel lõpevad ka kõik seotud Teenuslepingud ning Keskkasutaja kaotab õiguse ning võimaluse kasutada mistahes Zone Teenust või olla teise Kliendi Teenuse tehniliseks haldajaks.

13. Kohaldatav õigus. Kohtualluvus. Aegumine

13.1. Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

13.2. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Tarbijast Kliendil on õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole tarbijakaitseseaduses toodud tingimustel ja korras.

13.3. Lepingutest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.