Isikuandmete kaitse

Sellelt lehelt leiad viited kõigile isikuandmete kaitset ja infoturvet puudutavatele dokumentidele ja lehtedele Zone veebis.

Täiendame seda lehte vastavalt tekkivatele küsimustele.

Kliendi ja/või Zone teenuste kasutajate isikuandmed

Zone Media OÜ privaatsusteade käsitleb peamiselt teenuste osutamisega seotud isikuandmeid, mida küsime keskkasutajakonto (ZoneID) loomisel ning domeenide registreerimisel, samuti võivad isikuandmetena käsitletavat infot nagu näiteks IP-aadresse sisaldada meie teenuste töökindluse ja turvalisuse tagamiseks kasutatavad logid ja muud lahendused. Privaatsusteade katab ka meie veebi ja muude turunduskanalite kasutajaid ning nendega seotud isikuandmeid ja analüütikat.

Zone Media OÜ kliendiandmete volitatud töötlejad on nimekiri meie poolt kasutatavatest kolmandatest osapooltest, kes võivad puutuda kokku isikuandmetega.

Volitatud ja vastutav töötleja ehk kliendi infovarad Zone serverites

Zone Media OÜ teenusetingimused , millega kliendid nõustuvad keskkasutajakonto (ZoneID) loomisel, on kirjalikuks leppeks mille alusel toimub teenuse osutamine.Selles sätestatud konfidentsiaalsuskohtustus katab ka kliendi poolt Zone serveritesse laetud või seal tekkinud informatsiooni mille osas klient on vastutavaks ja Zone volitatud töötlejaks.

Selguse huvides kirjutasime lepingu punktid 7. KONFIDENTSIAALSUS ja 11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE pikemalt lahti, kasutades üldmäärusega sobituvat sõnastust.

Enamuse klientide puhul ei näe me vajadust täiendavaks isikuandmete töötlemist käsitlevaks kokkuleppeks, küll aga võib see olla mõistlik, kui kasutate meie serveriteenuseid teistele ettevõtetele teenuste osutamiseks, seda nõuavad teie audiitorid või juristid. Oleme koostanud meie teenuste ja protsessidega sobituva Isikuandmete töötlemise kokkuleppe (sama inglise keeles, vene keeles), mille saab andmete sisestamise järel digiallkirjastada ning saata andmekaitse@zone.ee meiepoolseks digiallkirjastamiseks (lisame märkuse lepingu kohta ettevõtte kasutajakonto(de)le).

Zone Media OÜ infoturbe põhimõtted annavad ülevaate meie standardiga ISO27001:2014 joondatud infoturbe juhtimise süsteemist ning võimaldavad kliendil täita hoolsuskohustust teenusepakkuja valikul ja mõista piiri, kus Zone poolt turvatav ja hallatav infrastruktuur läheb üle kliendi vastutusalas olevaks rakenduskihiks.

Zone poolt osutatavate serveriteenuste puhul ei toimu 17.05.2018 seisuga kliendi infovarade töötlemist väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda ega nende edastamist kolmandatele osapooltele.

Juhul, kui Zone on kolmanda osapoole teenuse puhul vaid vahendaja rollis (näiteks: Voog.com), sätestab kliendi infovarade kaitse ning volitatud ja vastutava töötleja suhte vastava teenuse tellimisel pakkujaga sõlmitud leping ja/või kasutustingimused.

Täiendavat lugemist

Zone blogis: Isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR – Mis see on?

Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel: Andmetöötleja kohustused

UK Information Commissioner’s Office (inglise keeles): Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)

Isikuandmete kaitse määruse (EL) 2016/679 täistekst eesti keeles, inglise keeles ja kahes keeles paralleelselt.