Zone Media teenusetingimused

Kehtib: alates 01.09.2021

SISSEJUHATUS JA KOKKUVÕTE

 

Need teenusetingimused kehtivad kõikidele teenustele, mida Zone Media OÜ pakub ja/või osutab oma klientidele, kui meie pakkumises või lepingus ei ole selgesõnaliselt kirjalikult teisiti sätestatud.

Et need teenusetingimused oleksid paremini mõistetavad, oleme neist koostanud mittesiduva lühikokkuvõtte. Pidage meeles, et kokkuvõte on vaid informatiivse tähendusega ning et õiguslikult siduvad tingimused järgnevad kokkuvõttele.

1. Et saada meie kliendiks, tuleb kõigepealt meiega sõlmida Kliendileping. Seda saab teha, täites meie veebilehel registreerimisvormi, kuhu märgite vajalikud andmed iseenda kohta (ja vajadusel oma äriühingu või organisatsiooni kohta) ning kinnitate, et olete need teenusetingimused läbi lugenud, neid mõistnud ja nendega nõustunud.

2. Kui olete saanud kliendiks, siis saate meie Portaali sisse logida. Portaal on meie Veebisaidi piiratud juurdepääsuga osa, kus saate esitada uute teenuste tellimusi ja kontrollida oma olemasolevate teenuste olekut. Õiguslikust vaatepunktist muutub iga tellimus Teenuselepinguks niipea, kui selle vastu võtame.

3. Pakume mitmeid erinevaid teenuseid — serveri- ja e-posti majutus, domeeniteenused ja sertifikaaditeenused; lisaks üldreeglitele sisaldavad need Tingimused iga teenusetüübi spetsiifilisi tingimusi. Teenuste funktsioonide kirjelduste ja hindadega saab tutvuda Portaalis.

4. Enamiku teenuste eest tuleb maksta ette üks kord kuus. Üldjuhul saab ükskõik millisest teenusest loobuda, teatades sellest meile ette ligikaudu kuu aega. Kui maksite meile ette pikema aja eest, siis tagastame Teile kasutamata tasud; pange aga tähele, et kui saite allahindlust teenuse miinimumkoguse või -aja alusel, siis peame enne tagasimaksete tegemist Teie tasud uuesti arvutama.

5. Aeg-ajalt võime neid Tingimusi ja oma hindu muuta. Kui muutused on Teile kahjulikud, siis võite vastavatest lepingutest taganeda trahvi maksmata. Kui olete tarbija — st kasutate meie teenuseid isiklikel mitteärilistel eesmärkidel — siis on Teil teatud lisaõigused.

6. Selle dokumendi lahutamatuks osaks on ühtlasi Zone Media teenuste aktsepteeritava kasutuse poliitika. Palun tutvuge eelnevalt kindlasti ka selle dokumendi sisuga.

Lõpetuseks, küsimuste korral võtke ühendust meie tugimeeskonnaga. Aitame hea meelega.

 

TEENUSETINGIMUSED

 

1. MÕISTED

 

1.1 Leping: Kliendileping või Teenuseleping

1.2 Tarbija: füüsiline isik, kes teeb sõltumatu majandus- või ametitegevusega mitteseotud tehingu

1.3 Klient: juriidiline või füüsiline isik, kellele Zone pakub ja/või osutab oma teenuseid

1.4 Kliendileping: Kliendispetsiifilisi tingimusi sisaldav Leping, mis hõlmab viitamisi neid tingimusi

1.5 Kliendiandmed: igasugused Kliendi poolt (või Kliendi poolt korraldatuna) antud andmed, mida teenuste läbi salvestatakse, edastatakse või muul viisil töödeldakse

1.6 Andmetöötlusleping (ATL): Teenuselepingu valikuline lisa, milles sisalduvad erijuhised isikuandmete Zone’i poolt Kliendi jaoks või nimel töötlemise kohta

1.7 Jõustumiskuupäev: Lepingu jõustumise kuupäev

1.8 Elektroonilise Side Teenus: teenus, mis koosneb täielikult või peamiselt signaalide edastamisest elektroonilise side võrgustiku kaudu kokkulepitud tingimustel (sh piiramatud e-posti teenused)

1.9 Infovara: riistvara, tarkvara, andmed, võrgustiku infrastruktuur ja IT-teenused

1.10 Infoühiskonna Teenus: tavaliselt tasu eest teenusesaaja isiklikul taotlusel elektrooniliste vahendite abil osutatav kaugteenus

1.11 Tellimus: Kliendi poolt Zone’ile esitatud pakkumus teenuste ostmiseks

1.12 Pool: Klient või Zone

1.13 Portaal: Veebisaidi kontrollitud juurdepääsuga alajaotus, mille vahendusel Klient saab esitada Tellimusi, jälgida Lepinguid, makseid ja teenuseid ning suhelda Zone’iga

1.14 Teenus: Infoühiskonna Teenus või Elektroonilise Side Teenus, mida Zone osutab Kliendile Teenuselepingu alusel

1.15 Teenuseleping: teenusespetsiifilisi tingimusi sisaldav Leping, mis hõlmab viitamisi Kliendilepingut

1.16 Teenustaseme Kokkulepe (TTK): valikuline Teenuselepingu lisa, mis sisaldab vastava teenuse siduvaid teenustaseme eesmärke

1.17 Tingimused: need Zone Media teenusetingimused

1.18 Veebisait: Veebisait, mida haldab Zone aadressil https://zone.eu/ või selle ükskõik millised aladomeenid või muud Zone’i poolt hallatavad ja kaubamärgiga tähistatud veebilehed

1.19 Zone: ZONE MEDIA OÜ, Eesti seaduste alusel asutatud osaühing (registrikood 10577829; registrijärgne aadress Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, Eesti; telefon +372 688 6886; e-post info@zone.eu)

 

2. LEPINGUTE MOODUSTUMINE

 

2.1 Ühel Kliendil on Zone’iga üks Kliendileping ja võib olla üks või mitu Teenuselepingut.

2.2 Kliendileping sisaldab Kliendi andmeid ning igasuguseid Kliendispetsiifilisi kõrvalekaldeid Tingimustest ja Tingimuste muudatusi, mida Kliendileping viitamisi hõlmab. Kliendileping on tähtajatu ning ei sätesta kummagi Poole makse- ega teenuste täitmise kohustusi.

2.3 Teenuseleping sisaldab Kliendile pakutava teenuse erisusi ning igasuguseid teenusespetsiifilisi kõrvalekaldeid teenusekirjeldustest, hinnakirjadest ja muudest Teenuselepinguga viitamisi hõlmatud olla võivatest dokumentidest ja eeltoodute muudatusi. Iga Teenuseleping hõlmab viitamisi Kliendilepingut (ja kaudselt neid Tingimusi); kui Kliendilepingut veel ei ole, siis sõlmitakse see Teenuselepinguga üheaegselt. Teenuselepingud sõlmitakse kas konkreetseks eesmärgiks või tähtajatult; tähtajatud Teenuselepingud võivad sisaldada tähtajalisi sätteid.

2.4 Teenuselepingul võib olla mitte ühtegi lisa või mitu lisa, sealhulgas TTK ja/või ATL.

2.4.1 Teenustaseme Kokkulepe (TTK) on Teenuselepingu valikuline lisa, mis sätestab konkreetsed siduvad teenustaseme eesmärgid ja trahvid nende eesmärkide mittesaavutamise eest. Selguse mõttes, ühtegi Teenuselepingus viidatud teenustaseme eesmärki ega Teenuselepinguga hõlmatud dokumenti ei loeta siduvaks, kui see ei ole TTK-s selgesõnaliselt sätestatud.

2.4.2 Andmetöötlusleping (ATL) on Teenuselepingu valikuline lisa, mis sätestab konkreetsed Kliendi poolt Zone’ile antud dokumenteeritud juhised isikuandmete töötlemise kohta Zone’i poolt Kliendi jaoks või nimel.

2.5 Zone võib aeg-ajalt Veebisaidil avaldada teenusekirjeldusi ja hinnakirju; nimetatud tegevust loetakse avalikuks kutseks esitada pakkumus teenuste ostmiseks. Üheski sellises kutses sisalduvaid ükskõik milliseid tingimusi ei loeta Zone’ile siduvaks ning Zone võib igal ajal nimetatud kutsed tagasi võtta või neid uuendada kohese kehtivusega.

2.6 Zone võib aeg-ajalt teha ettepanekuid Kliendile teenuste pakkumiseks. Kui pakkumises ei ole selgesõnaliselt sätestatud vastupidist, siis igasugune selline ettepanek kujutab endast kutset teha pakkumus väljapakutud teenuste ostmiseks. Mitte ükski ükskõik millises sellises ettepanekus sisalduv tingimus ei ole Zone’ile siduv pärast 30 päeva ettepaneku tegemise kuupäevast arvates, kui ettepanekus ei ole selgesõnaliselt teisiti sätestatud.

2.7 Klient võib aeg-ajalt esitada Zone’ile Tellimusi Zone’i teenuste ostmiseks, viidates sellel hetkel kehtivatele teenusekirjeldustele ja hinnakirjale ja/või kehtivale ettepanekule, kui see on olemas. Iga Tellimus loetakse viitamisi sisaldavat Kliendilepingut. Igasugused muud Kliendi poolt nimetatud või viidatud tingimused on Zone’ile siduvad ainult juhul kui ja ulatuses, milles Zone need kirjalikult kinnitab.

2.8 Teenuseleping jõustub, kui Zone vastava Tellimuse vastu võtab või Tellimuses ja/või vastuvõtuteates sätestatud konkreetsel kuupäeval.

2.9 Pooled lepivad kokku, et Lepingud sõlmitakse elektrooniliselt. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis esitab Klient kõik Tellimused Portaalis ning Zone teatab iga Tellimuse vastuvõtmisest Kliendile e-kirja teel.

2.10 Zone võib keelduda Lepinguid sõlmimast, muuhulgas kui Klient või Kliendiks saada sooviv isik vastab allpool punktis 6.3.1 sätestatud Kohustusi Rikkunud Poole kriteeriumidele või kui Zone’il on põhjust kahelda Kliendi või potentsiaalse Kliendi nimel Lepingut sõlmida üritava isiku volituste kehtivuses.

 

3. TEENUSTE KASUTAMINE JA OSUTAMINE

 

3.1 Üldist

3.1.1 Juurdepääsuvolitused. Klient vastutab täielikult Portaalile ja/või teenustele juurdepääsu saamiseks kasutatavate volituste (sh kasutajanimed ja paroolid) konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Zone’il on õigus eeldada, et igaüks, kes autenditakse Kliendi kehtivate juurdepääsuvolitustega, tegutseb seaduslikult Kliendi nimel, ning Klient vastutab igasuguste selliselt tehtud toimingut eest nii nagu tema enda tehtud toimingute eest.

3.1.2 Portaalile ja/või teenustele juurdepääsu peatamine. Zone tunnistab Kliendi juurdepääsuvolitused viivitamatult kehtetuks, kui Klient annab Zone’ile teada, et nimetatud volitused on kaotatud või muul viisil ohustatud. Zone võib ka omal algatusel Kliendi juurdepääsuvolitused kehtetuks tunnistada, kui on põhjust arvata, et volitused on ohustatud; sellisel juhul teavitab Zone Klienti esimesel mõistlikul võimalusel. Zone taastab juurdepääsu kohe, kui Kliendile on väljastatud ja/või kinnitatud uued juurdepääsuvolitused.

3.1.3 Kliendiandmeid ei jälgita. Zone ei ole seadusega kohustatud jälgima ning ei jälgi teavet, kui seda vaid edastatakse või sellele juurdepääs antakse, seda hoitakse ajutiselt vahemälus või Kliendi taotlusel; samuti ei ole Zone kohustatud aktiivselt otsima ebaseaduslikule tegevusele viitavaid asjaolusid.

3.1.4 Teavitamismenetlus. Zone on juurutanud teavitamismenetluse, mis võimaldab kolmandatel isikutel (sh pädevad asutused) esitada kaebuse, kui neil on põhjendatud kahtlus, et Kliendile osutatud ükskõik milliseid teenuseid on kasutatud viisil, mis kujutab endast ükskõik milliste kohalduvate seaduste või määruste või kolmandate isikute õiguste rikkumist. Kui algatatakse teavitamismenetlus, siis võib Zone (i) mitte lubada Kliendi või kolmandate isikute juurdepääsu Kliendi teabevarale, (ii) piirata või peatada Kliendi võime teenuseid kasutades suhelda kolmandate isikutega; (iii) avaldada Kliendi isiku ja kontaktandmed pädevatele asutustele ja/või kaebuse esitanud isikule; ja/või (iv) teatada Kliendi tegevusest pädevatele asutustele, kui on põhjust arvata, et asjaomane tegevus on kujutanud endast seaduse alusel karistatavat kuritegu. Niivõrd, kuivõrd kohalduva seadusega lubatud, teavitab Zone Klienti teavitamismenetluse algatamisest ning kaebuse sisust esimesel mõistlikul võimalusel ning eelistatavalt enne ülaltoodud meetmete võtmist.

3.1.5 Parimad jõupingutused. Kui TTK-s ei ole teisiti kokku lepitud, siis osutatakse kõiki teenuseid Kliendile „parimate jõupingutuste“ alusel: kuigi Zone üritab osutada teenuseid võimalikult väheste ja lühikeste katkestustega, kinnitab Klient, et Zone ei ole kohustatud saavutama ühegi teenuse puhul mingit konkreetset saadavustaset.

3.1.6 Teenuste peatamine. Zone võib igal ajal piirata või peatada ükskõik milliste teenuste osutamise Kliendile, teatades sellest Kliendile esimesel mõistlikul võimalusel, kui:
(a) see on Zone’i mõistlikul arvamusel vajalik (i) Zone’ile, Kliendile või Zone’i teistele klientidele kuuluvale infovarale tekitatud kahju ennetamiseks või heastamiseks; või (ii) Zone’i teenuste osutamiseks kasutatava infovara uuendamiseks, asendamiseks või muutmiseks, kui Pooled ei ole TTK-s teisiti kokku leppinud; või
(b) Zone’i mõistlikul arvamusel kujutab selliste teenuste kasutamine Kliendi poolt endast ükskõik milliste kohalduvate seaduste või Zone’i või ükskõik millise kolmanda isiku seaduslike õiguste rikkumist, isegi kui Pooled on TTK-s teisiti kokku leppinud.

3.2 Majutusteenused

3.2.1 Kui teenus on seotud (ka) Kliendi poolt kolmandatele isikutele antud materjali säilitamise ja/või edastamise teenusega, nagu seda on veebimajutus ja e-posti teenused, siis kohalduvad punkti 3.2 sätted.

3.2.2 Zone vastutab tehnilise taristu eest (sh olenevalt teenuse konfiguratsioonist: toide, jahutus, võrguühendus ja riistvara; virtualisatsioonikiht; operatsioonisüsteem; ja/või rakendustarkvara); Klient vastutab kõige lisanduva eest, sh Kliendiandmed.

3.2.3 Zone teeb oma sisereegleid järgides Kliendiandmetest varukoopiad avariijärgse taastamise eesmärgil. Zone ei ole kohustatud tegema ega hoidma Kliendiandmete varukoopiaid ühelgi muul eesmärgil, kui TTK-s ei ole teisiti kokku lepitud. Kui sellised koopiad on olemas algupäraste Kliendiandmete ükskõik millise juhusliku hävimise või kahjustumise ajal, siis
teeb Zone majanduslikult mõistlikud jõupingutused kadunud või kahjustatud Kliendiandmete taastamiseks. Kui kaotus või kahjustus ei toimunud Zone’i süül, siis võib Zone Kliendilt nõuda mõistlikku tasu andmete taastamise eest.

3.2.4 Klient ei kasuta teenuseid:
(a) ükskõik milliseid kohalduvaid seadusi või kolmandate isikute õigusi rikkuva teabe salvestamiseks, edastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks;
(b) käitamaks tarkvara, programme, skripte või rakendusi, mis segavad Zone’i teenuste taristu tavapärast toimimist või ükskõik milliste selliste nimetatud taristu osade toimimist, mis ei ole lepinguliselt antud Kliendi ainukasutusse.

3.2.5 Kui Zone ja Klient on nii kokku leppinud, siis tagab Zone, et Kliendiandmeid salvestatakse ja töödeldakse teenuste osutamisega seoses ainult Teenuselepingus sätestatud territooriumil.

3.2.6. Majutusteenus on tähtajatu, kui Zone ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.

3.3 Domeeniteenused

3.3.1 Kui teenus on seotud (ka) Kliendi juhiste alusel domeeninimede registreeringute loomise, muutmise või pikendamise teenusega, siis kohalduvad käesoleva punkti 3.3 sätted.

3.3.2 Mõisted
(a) Domeeninimi: Domeenitellimuses täpsustatud teise või kolmanda taseme domeeninimi;
(b) Domeenitellimus: Tellimus Domeeninime registreerimiseks Domeenikasutaja nimele või selle registreerimisperioodi pikendamiseks;
(c) Domeenikasutaja: Klient või kolmas isik, kelle kasutusse Domeeninimi hetkel või tulevikus registreeritakse või peaks saama registreeritud;
(d) Register: isik või organisatsioon, kes haldab teatud teise ja kolmanda taseme domeeninimede registreeringuid;
(e) Registripidaja: isik või organisatsioon, keda/mida Register on volitanud registreerima konkreetse teise või kolmanda taseme domeeninime Domeenikasutaja kasutusse;
(f) Edasimüüja: isik või organisatsioon, keda/mida Register on volitanud edasimüügilepingu alusel teostama teatud domeeninimede registreerimiseks vajalikke toiminguid;
(g) Reeglid: siduvad juhised ja tingimused, mille on sätestanud Register (või kui Zone tegutseb Edasimüüjana, siis kolmandast isikust Registripidaja) või mis puudutavad domeeninimede registreerimist. Kuigi Zone teeb majanduslikult mõistlikud jõupingutused, et kohalduvate Reeglite ajakohane loetelu oleks Veebisaidil kättesaadav, ei oma Zone kontrolli Reeglite sisu üle. Viited reeglitele asuvad lehel Domeeniteenuste eritingimused.

3.3.3 Esitades Domeenitellimuse, avaldab ja kinnitab Klient, et on üle vaadanud ja aktsepteerinud kohalduvad Reeglid ja hinnakirjad ning on neid mõistnud. Esitades Domeenitellimuse kolmandast isikust Domeenikasutaja nimel, avaldab ja kinnitab Klient ka, et
(a) ta tegutseb Domeenikasutaja täielikul volitusel;
(b) Domeenikasutaja on kohalduvad Reeglid üle vaadanud, neid mõistnud ja aktsepteerinud; ja
(c) Zone’i suhtes jääb Klient vastutavaks Domeenikasutajapoolse oma kohalduvatest Reeglitest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest.

3.3.4 Kui Klient ei tasu täielikult ja õigeaegselt ükskõik milliseid Domeenitellimusele kohalduvaid tasusid või kui Klient või Domeenikasutaja ei järgi Reegleid, siis võib Zone vastava Domeenitellimuse alusel Teenuselepingust taganeda või selle üles öelda sellest ette teatamata, eriti kui Register (või kui Zone tegutseb Edasimüüjana, siis Registripidaja) on Kliendi taotluse tagasi lükanud maksmata tasude või Reeglite mittejärgmise tõttu.

3.3.5 Kui Domeeninimi on edukalt registreeritud, siis tekivad Domeeninime kasutamist puudutavad õigused ja kohustused Domeenikasutaja ja Registri vahel ning kui Zone tegutseb Edasimüüjana, siis ka Domeenikasutaja ja Registripidaja vahel.

3.3.6 Zone’i poolt osutatav teenus piirdub Domeenitellimuses sisalduva teabe ja ükskõik milliste kohalduvate tasude täpse ja korrektse edastamisega Registrile (või kui Zone tegutseb Edasimüüjana, siis Registripidajale) ning Kliendile registreeringu pikendamise meenutamisega ja selleks võimaluse loomisega. Klient volitab Zone’i esindama Domeenikasutajat Registriga (ja/või kui Zone tegutseb Edasimüüjana, siis kolmandast isikust Registripidajaga) lepingu sõlmimisel.

3.3.7 Zone ei vastuta ükskõik milliste kolmandate isikute, sh Registri (ja kui Zone tegutseb Edasimüüjana, siis kolmandast isikust Registripidaja) tegevuse või tegevusetuse eest, sh ajal, mil nad täidavad lepingut Domeenikasutaja, Registri ja, kui see on asjakohane, Registripidaja vahel.

3.3.8 Zone ei vastuta Domeeninime kasutamise õiguspärasuse eest selle registreerimisel.

3.3.9 Zone ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Domeeninime Domeenikasutaja kasutusse registreerimist ega Registreeringu püsimist. Zone vastutus Domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Domeenikasutaja esindamisel.

3.4 Sertifikaaditeenused

3.4.1 Kui teenus on seotud (ka) Kliendi juhiste alusel elektrooniliste sertifikaatide väljastamise teenusega, siis kohalduvad käesoleva punkti 3.4 sätted.

3.4.2 Mõisted
(a) Sertifikaat: kolmandast isikust teenuseosutaja („Sertifitseerija“) poolt välja antud elektrooniline sertifikaat, mille eesmärk on Sertifikaadikasutaja käitatava veebiserveri identiteedi kinnitamine, et võimaldada krüpteeritud andmesidet selle veebiserveri ja veebibrauseri vahel;
(b) Sertifikaaditellimus: Tellimus Sertifikaadi väljastamiseks;
(c) Sertifikaadikasutaja: Sertifikaadis tuvastatud Klient või kolmas isik;
(d) Reeglid: Sertifitseerijate poolt loodud Sertifikaatide väljastamist ja kasutamist puudutavad siduvad juhised ja tingimused. Reeglid võivad sisaldada Sertifikaadi kasutamise piiranguid ning Reeglite rikkumisel kohalduvaid sanktsioone. Kuigi Zone teeb majanduslikult mõistlikud jõupingutused, et kohalduvate Reeglite ajakohane loetelu oleks Veebisaidil kättesaadav, ei oma Zone kontrolli Reeglite sisu üle.

3.4.3 Esitades Sertifikaaditellimuse, avaldab ja kinnitab Klient, et on üle vaadanud ja aktsepteerinud kohalduvad Reeglid ja hinnakirjad ning on neid mõistnud. Esitades Sertifikaaditellimuse kolmandast isikust Sertifikaadikasutaja nimel, avaldab ja kinnitab Klient ka, et
(a) ta tegutseb Sertifikaadikasutaja täielikul volitusel;
(b) Sertifikaadikasutaja on kohalduvad Reeglid üle vaadanud, neid mõistnud ja aktsepteerinud; ja;
(c) Klient ja Sertifikaadikasutaja mõistavad, et Zone’il ei ole kontrolli Reeglite sisu üle ning et Sertifitseerijad võivad Reegleid aeg-ajalt muuta; ja
(d) Zone’i suhtes jääb Klient vastutavaks Sertifikaadikasutajapoolse oma kohalduvatest Reeglitest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest.

3.4.4 Kui Klient ei tasu täielikult ja õigeaegselt ükskõik milliseid Sertifikaaditellimusele kohalduvaid tasusid või kui Klient või Sertifikaadikasutaja ei järgi Reegleid, siis võib Zone vastava Sertifikaaditellimuse alusel sõlmitud Teenuselepingust taganeda või selle üles öelda sellest ette teatamata, eriti kui Sertifitseerija on Sertifikaadi väljastamisest keeldunud või väljastatud Sertifikaadi tühistanud maksmata tasude või Reeglite mittejärgmise tõttu.

3.4.5 Sertifikaadi väljastamisel tekivad selle Sertifikaadi kasutamisega seotud õigused ja kohustused Sertifikaadikasutaja ja Sertifitseerija vahel.

3.4.6 Zone’i poolt osutatav teenus piirdub Sertifikaaditellimuses sisalduva teabe ja ükskõik milliste kohalduvate tasude täpse ja korrektse edastamisega Sertifitseerijale ning Kliendile Sertifikaadi saabuva aegumise meenutamisega ja Sertifikaadi uuendamiseks võimaluse loomisega. Klient volitab Zone’i esindama Sertifikaadikasutajat Sertifitseerijaga lepingu sõlmimisel.

3.4.7 Zone ei vastuta ükskõik milliste kolmandate isikute, sh Sertifitseerija tegevuse või tegevusetuse eest, sh ajal, mil nad täidavad lepingut Sertifikaadikasutaja ja Sertifitseerija vahel.

 

4. TASUD JA MAKSED

 

4.1 Tasude liigid

4.1.1 Periooditasusid kasutatakse peamiselt teatud vahendite Kliendile kättesaadavaks tegemiseks eelnevalt määratud piirides ja kindlaksmääratud ajavahemikul (tavaliselt kuu või aasta), näiteks majutuspaketid. Zone esitab Kliendile igasuguste periooditasude arve enne vastava teenuse osutamise perioodi algust.

4.1.2 Tarbimispõhiseid tasusid kasutatakse peamiselt siis, kui Kliendi poolt tarbitud ressursi kogus ületab eelmääratud piire või kui selliseid piire ei olegi määratud, näiteks suurem ribalaius või salvestusruum. Zone esitab Kliendile igasuguste tarbimispõhiste tasude arve pärast vastava teenuse osutamise kuu lõppu.

4.1.3 Ühekordseid tasusid kasutatakse teenuste puhul, mis hõlmavad teatud konkreetset eesmärki (ka kolmandatelt isikutelt), näiteks domeeninime registreerimine või sertifikaadi väljastamine. Zone esitab Kliendile igasuguste ühekordsete tasude arve Kliendi vastavate teenuste Tellimuse laekumisel.

4.2 Tingimuslikud allahindlused

4.2.1 Zone võib Kliendile teha teenushindade allahindlusi, mis on tingimuslikult seotud Kliendi kohustusega mitte vähendada ühe või mitme Teenuselepinguga seotud teenusmahte („Mahukohustus“) ja/või mitte üles öelda Teenuselepingut teatud perioodi jooksul („Perioodikohustus“).

4.2.2 Kui Klient rikub Mahukohustust, siis muutub allahindlus kehtetuks rikkumise kuupäevast alates ning Zone väljastab järgmised vastava Teenuselepinguga seotud arved allahindlust tegemata.

4.2.3 Kui Klient rikub Perioodikohustust, siis muutub allahindlus tühiseks selle määramise päevast ning Zone’il on õigus esitada Kliendile arved igasuguste seni määratud õigustamatute allahindluste eest.

4.3 Maksud ja lõivud. Kui selgesõnaliselt ei ole teisiti märgitud, siis kõik Zone’i poolt Veebisaidil või ükskõik millistel reklaamlehtedel ja ükskõik millistes ettepanekutes, pakkumistes või muudes dokumentides avaldatud hinnad on toodud eurodes ning ei sisalda käibemaksu (KM) ega muid pädevate asutuste kehtestatud lõive. Zone lisab igasugused sellised maksud ja lõivud arvetele vastavalt kohalduvale seadusele. Maksude kohaldamine ja määr oleneb Kliendi maksuresidentsuse riigist ning sellest, kas Kliendil on EL-i käibemaksukohuslase registreerimisnumber, mille Klient on Zone’ile teatanud. Zone teavitab Klienti igasugustest sellistest maksudest ja lõivudest vastavalt kohalduvale seadusele enne Teenuselepingu sõlmimist.

4.4 Elektrooniline arveldamine. Pooled lepivad kokku elektroonilises arveldamises. Zone saadab kõik arved Kliendi määratud e-posti aadressile ja/või e-arvete teenuseosutajale ja/või Kliendiga kokku lepitud muul viisil. Zone teeb arved Kliendile kättesaadavaks ka Portaalis.

4.5 Maksed. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis alustab Zone igasuguse teenuse osutamist, saades kinnituse, et Klient on tasunud kõik kohalduvad maksed. Zone võib peatada tarbimispõhistest tasudest lähtuvate teenuste osutamise, kui seni kogunenud kogutasu ületab suuresti Kliendi poolt Zone’ile tehtud makse summa ning Zone’i poolt Kliendile antud krediidilimiidi (kui see on olemas).

4.6 Maksevahendid. Klient teeb kõik maksed, kasutades ükskõik milliseid makse tegemise hetkel Veebisaidil vastuvõetavatena loetletud maksevahendeid. Zone võib vastuvõetavate maksevahendite loetelu aeg-ajalt muuta. Kui Veebisaidil ei ole selgesõnaliselt teisiti märgitud, siis kannab Klient makse tegemise kulud.

4.7 Vaidlustatud arved. Kui Klient on arvamusel, et arve ei ole mingil viisil õige, siis vaidlustab Klient arve, teatades sellest Zone’ile viie tööpäeva jooksul arve kuupäevast arvates. Zone uurib nõuet ja kas väljastab korrigeeritud arve või nõuab haldustasu (kui see kohaldub vastavalt vaide esitamise ajal kehtivale hinnakirjale).

4.8 Hilinenud maksed. Kui Klient ei tasu vaidlustamata arvet sellel märgitud maksetähtaja (14 päeva arve väljaandmiskuupäevast arvates, kui ei ole teisiti kokku lepitud) jooksul, siis annab Zone Kliendile 14päevase lisamaksetähtaja. Kui Klient ei tasu makset enne lisamaksetähtaja aegumist, siis võib Zone omal äranägemisel peatada teenuste osutamise Kliendile, nõuda Kliendilt viivist 0,05% õigeaegselt tasumata summalt päevas ning sissenõudmiskulude maksmist kohalduva seadusega lubatud maksimumsummas ja/või anda võla võlgade sissenõudmisega tegelevale asutusele.

4.9 Rahaliste vahendite kasutamine. Zone’il on õigus kasutada Kliendilt saadud makseid esmajärjekorras leppetrahvi viiviste ja halduskulude katteks, kui neid on, ning seejärel põhivõla katteks. Ülejäänud vahendeid kasutatakse hetkearve tasumiseks.

 

5. MUUDATUSED

 

5.1 Zone võib igal ajal ette teatamata ajakohastada oma tüüptingimusi, sh need Tingimused, hinnakirjad, teenusekirjeldused, privaatsuspoliitikad, avaldades ajakohastatud tingimused Veebisaidil või tehes need Kliendile ja/või avalikkusele muul viisil teatavaks.

5.2 Mis puudutab antud ajal kehtivaid Lepinguid, siis ajakohastatud tingimused jõustuvad 30 päeva möödudes nende avaldamisest arvates, kui tingimustes ei ole sätestatud hilisemat kuupäeva, kui Poolte vahel ei ole teisiti kokku lepitud või kui vastav muudatus oleks kohalduva seaduse alusel keelatud.

5.3 Kui Klient on tarbija või kui muudatused on seotud Elektroonilise Side Teenuste osutamise tingimustega, siis võib Zone muuta antud ajal kehtivate Lepingute tingimusi (sh igasugused tüüptingimused, mida Lepingud viitamisi hõlmavad) ühepoolselt ainult juhul, kui:
(a) muutmise vajadus tuleneb (i) kohalduva seadusandluse muutustest; (ii) teenuste osutamiseks uute tehnoloogiate juurutamisest või kohaldamisest; (iii) Kliendile lisa- või täiustatud teenuste pakkumise võimaldamisest; või (iv) teenuste hindade määramise põhimõtete ajakohastamisest; või
(b) Lepingute sõlmimise aluseks olevad asjaolud muutuvad pärast Lepingu sõlmimist ning selline muutus toob Zone’i jaoks kaasa Lepingu täitmise kulude olulise suurenemise.

5.4 Kui Klient ei ole nõus tingimuste muudatustega ja (i) muudatustel on selgelt Kliendile kahjulikud tagajärjed; (ii) Klient on tarbija; või (iii) muudatused on seotud Elektroonilise Side Teenuste osutamise tingimustega, siis on Kliendil õigus vastavad Lepingud üles öelda vastavalt allpool toodud punktile 6.3.2.

5.5 Kliendilepingu selgesõnaliselt kokku lepitud eritingimusi saab muuta ainult Poolte vastastikusel nõusolekul ning muudatus jõustub selle vormistamisel mõlema Poole volitatud esindajate Poolt. Vaatamata eeltoodule võib kumbki Pool igal ajal ajakohastada nii oma kontakt- ja pangaandmeid kui oma volitatud esindajate andmeid, teatades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5.6 Piiramata punkti 4.2 (tingimuslikud allahindlused) sätteid, võib Klient igal ajal taotleda Teenuselepingu muutmist. Sellised muudatused jõustuvad viivitamatult, kui Zone on muudatustaotluse vastu võtnud.

 

6. TÄHTAEG JA LÕPPEMINE

 

6.1 Tähtaeg. Lepingu kehtivuse tähtaeg algab selle Jõustumiskuupäeval ja kestab kuni Lepingu lõppemiseni. Leping lõpeb, kui:
(a) mõlemad Pooled on täitnud oma lepingujärgsed kohustused ja Lepingus ei ole sätestatud kehtivustähtaega; või
(b) Lepingus sätestatud kehtivustähtaeg lõpeb; või
(c) Pooled selles kokku lepivad; või
(d) ükskõik kumb Pool ütleb Lepingu üles vastavalt käesolevas punktis 6 sätestatule.

6.2 Korraline ülesütlemine

6.2.1 Kui ei ole hetkel kehtivaid Teenuselepinguid, siis võib kumbki Pool Kliendilepingu igal ajal korraliselt üles öelda, teavitades sellest teist Poolt.

6.2.2 Kumbki Pool võib korraliselt üles öelda tähtajatu Teenuselepingu, teavitades teist Poolt sellest ette vähemalt 30 päeva, kui vastavas Teenuselepingus ei ole sätestatud pikemat etteteatamistähtaega. Teenuselepingu selline ülesütlemine Kliendi Poolt ei piira punkti 4.2 (tingimuslikud allahindlused) sätteid.

6.3 Erakorraline ülesütlemine

6.3.1 Kumbki Pool võib Lepingu üles öelda (piiramata oma teisi õigusi ja heastamisvahendeid), teatades teisele Poolele („Kohustusi Rikkunud Pool“), kui Kohustusi Rikkunud Pool:
(a) on Lepingut oluliselt rikkunud ja rikkumine on parandamatu või seda ei parandata vähemalt 30päevase teavitamistähtaja vältel;
(b) on jätnud tähtaegselt tasumata ükskõik millise Lepingujärgse makse ning nimetatud kohustus jääb täitmata vähemalt 30päevase teavitamistähtaja vältel;
(c) on jätkuvalt olnud mõjutatud vääramatust jõust vähemalt kolme kuu vältel ning asjaomane kohustus jääb täitmata vähemalt kolmekuuse teavitamistähtaja vältel; või
(d) on korduvalt allutatud ülalpool toodud punktis 3.1.4 viidatud teavitamismenetlusele; või
(e) saab Pooleks maksejõuetusmenetluses või on loetud võimetuks omi võlgu maksma või seiskab või lõpetab oma äritegevuse või ükskõik millise olulise osa oma äritegevusest või muudab oluliselt oma äritegevuse iseloomu võrreldes selle iseloomuga Jõustumiskuupäeval.

6.3.2 Klient võib Lepingu üles öelda alates Zone’i poolt vastavalt punktile 5.2 muudetud tingimuste jõustumiskuupäevast, kui (i) muudatust võib mõistlikult näha Kliendile kahjulikuna (näit. teenustasud suurenevad); (ii) kui Klient on tarbija; või (iii) Elektroonilise Side Teenuste osutamise tingimustega, teatades sellest Zone’ile 30 päeva jooksul arvates muudatuste avaldamisest või neist Kliendile teatamisest. Selline ülesütlemine ei kujuta endast punktis 4.2.3 sätestatud Perioodikohustuse rikkumist.

6.3.3 Zone võib Lepingust taganeda või Lepingu üles öelda kohese kehtivusega vastavalt punktide 3.3.4 ja 3.4.4 sätetele.

6.4 Lõppemise mõju. Lepingu lõppemisel, olenemata selle põhjusest:
(a) tasub Klient Zone’ile kõik veel tasumata maksed osutatud teenuste eest ja kui see on asjakohane, siis igasugused õigustamatud allahindlused;
(b) Lepingu sätted, mille kohta on sätestatud, et need kehtivad edasi ka pärast Lepingu lõppemist või mille iseloomust või kontekstist tulenevalt võib mõistlikult eeldada, et need peavad edasi kehtima ka pärast Lepingu lõppemist, jäävad jõusse vastavates sätetes sätestatud kuupäevadeni või kuni hetkeni, mil enam ei saa mõistlikult eeldada, et need peavad kehtima.

 

7. KONFIDENTSIAALSUS

 

7.1 „Konfidentsiaalne Teave“ tähendab igasugust mitteavalikku teavet, mida ükskõik kumb Pool („Avaldaja“) teisele Poolele („Vastuvõtja“) avaldab või mille Vastuvõtja on saanud muul viisil Lepingu tingimuste läbirääkimiste ja/või Lepingu täitmise käigus.

7.2 Vastuvõtja kasutab Konfidentsiaalset Teavet ainult Lepingu tingimuste läbirääkimiseks, oma Lepingust või kohalduvast seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või oma nõude tõestamiseks õigusvaidluses Avaldajaga (kõik koos „Eesmärgid“).

7.3 Avaldaja taotlusel Vastuvõtja viivitamatult tagastab või hävitab lõplikult kõik Konfidentsiaalse Teabe koopiad, välja arvatud:
(a) kui ja ulatuses, milles Vastuvõtja vajab asjaomast Konfidentsiaalset Teavet ükskõik milliste Eesmärkide saavutamiseks; või
(b) nimetatud koopiad kujutavad endast osa Vastuvõtja poolt või jaoks tehtud varukoopiatest, millisel juhul võib need säilitada selliste varukoopiate säilitamisaja lõpuni.

7.4 Vastuvõtja kaitseb Konfidentsiaalset Teavet vähemalt sama hästi, kui ta kaitseb omaenda konfidentsiaalset teavet, kuid vähemalt mõistliku hoolsusega.

7.5 Vastuvõtja võib avaldada Konfidentsiaalset Teavet:
(a) teadmisvajaduse alusel oma sellistele ametnikele, töötajatele, töövõtjatele ja nõunikele, keda seob lepingu- või seadusjärgne konfidentsiaalsuskohustus, mis on vähemalt sama piirav; ja
(b) seadusega nõutavatel juhtudel, millisel juhul Vastuvõtja üritab enne sellist kohustuslikku avaldamist Avaldajat teavitada, et Avaldajal oleks võimalus kaitsemeetmeid võtta.

7.6 Konfidentsiaalsuskohustus ei hõlma teavet, mille
(a) vastav Pool on välja töötanud, viitamata Konfidentsiaalsele Teabele; või
(b) Pool sai kolmandalt isikult ilma, et vastuvõttev Pool olnuks teadlik konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisest või pidanuks mõistlikult sellist rikkumist eeldama; või
(c) avalikustas teine Pool või selle ükskõik milline muu andmesubjekt.

7.7 Igasugust käesoleva punkti 7 rikkumist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks.

7.8 Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult pärast Lepingu ükskõik millisel põhjusel lõppemist või lepingueelsete läbirääkimiste katkestamist.

7.9 Hoolimata teistest käesoleva punkti 7 sätetest võib Zone kasutada Konfidentsiaalset Teavet anonüümse statistika loomiseks, mida Zone võib omal äranägemisel levitada.

 

8. INTELLEKTUAALNE OMAND

 

8.1 Kõik intellektuaalse omandi õigused, sealhulgas igasuguste toodete või materjalidega seotud autoriõigused, patendid, tööstusdisainilahendused ja kaubamärgid, mida ükskõik kumb Pool teisele Poolele avaldas või kättesaadavaks tegi, jäävad nimetatud õiguste algsetele omanikele. Kui Lepingus ei ole selgesõnaliselt teisiti sätestatud, siis kumbki Pool ei loovuta ega litsentseeri teisele Poolele mitte mingisuguseid intellektuaalse omandi õigusi.

8.2 Zone annab Kliendile piiratud, tagasivõetava ja ainuõiguseta litsentsi teenusega hõlmatud arvutiprogrammide ja andmebaaside kasutamiseks juhul, kui ja ulatuses, milles see on vajalik Lepingu eesmärkide saavutamiseks.

8.3 Klient annab Zone’ile piiramatu loa levitada, salvestada, edastada või kopeerida kogu teavet ja kõiki materjale, mida Klient teenuste kaudu majutab, vahemälus hoiab, edastab või levitab ulatuses, milles selline kasutus on vajalik teenustega seotud Lepingute täitmiseks.

 

9. POOLTE VASTUTUS

 

9.1 Klient hüvitab Zone’ile kõik kolmandate isikute nõuded, mis tõstatuvad seoses Kliendi seadus- (sh andmekaitseseadused) või lepingujärgsete kohustuste rikkumisega Kliendi poolt või Kliendipoolse kolmanda isiku õiguste rikkumisega. Lisaks hüvitab Klient Zone’ile igasuguse kahju või kao, mis tekkis ülaltoodu tulemusel, ning ei pea Zone’i vastutavaks mitte mingisuguse kahju või kao eest, mis tekkis Zone’i teavitamismenetlusse sekkumise, teenuste peatamise või katkestuste ja avariide tulemusel, nagu sätestatud punktis 3.1.

9.2 Välja arvatud tahtlikult toime pandud üleastumise või raske hooletuse või punktis 9.1 kirjeldatu tulemusel põhjustatud kahjud ning niivõrd, kuivõrd see on lubatud kohalduva seaduse alusel,
(a) kummagi Poole teise Poole ees olevate kohustuste kogusumma seoses kõikide nõuete, kadude või kahjudega, tõusetugu need kas deliktist (sh hooletus), Lepingu rikkumisest või muul viisil seoses Lepingu ükskõik millise rikkumisega, ei tohi ületada selliste teenustasude kogusummat, mille Klient reaalselt Zone’ile maksis nimetatud nõudele aluseks olnud sündmusele eelnenud viimase 12 kuu vältel; ja
(b) kumbki Pool ei vastuta teise Poole ees seoses ükskõik milliste kaudsete või erakorraliste kadude või kahjudega, sealhulgas tulu, kasumi või ärivõimaluste kaotus, andmete kaotamine või andmete muutumine ebatäpseks või juurdepääsmatuks.

9.3 „Vääramatu Jõud“ tähendab Poolest mittesõltuvaid erakorralisi asjaolusid, mille osas ei saanud Lepingu sõlmimise hetkel mõistlikult eeldada, et Pool nendega arvestab või neid ennetab ning millest tulenevat takistust või tagajärge ei saa Pool mõistlikult eeldades ületada. Lepingujärgse kohustuse mittetäitmine või hilinenud täitmine Poole poolt on vabandatav juhul, kui ja ulatuses, milles seda põhjustab Vääramatu Jõud, tingimusel, et mõjutatud Pool teavitab teist Poolt asjaomasest takistusest esimesel mõistlikul võimalusel.

9.4 Vaatamata eeltoodule lepivad Pooled kokku, et Vääramatu Jõud hõlmab igasuguse valitsuse või rahvusvahelise organisatsiooni tegevust epideemiale või pandeemiale reageerides (sealhulgas kaupade või isikute liikumise keelud või piirangud; kaupade, materjalide, tootmisruumide või töötajate rekvisitsioon; pandeemia leevendamiseks ametlike soovituste väljastamine) juhul, kui ja ulatuses, milles selline tegevus mõistlikult mõjutab Poole Lepingujärgsete kohustuste täitmist isegi juhul, kui Pool oli Lepingu sõlmimise hetkel epideemiast või pandeemiast või nimetatud tegevusest või kohustuste tekkimisest teadlik.

 

10. TARBIJA ÕIGUSED

 

10.1 See punkt kohaldub vaid juhul, kui Klient on tarbija, kelle elu- või asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas.

10.2 Kui Klient sõlmis Lepingu sideteenuste vahendusel või väljaspool Zone’i äritegevuseks mõeldud ruume, siis on Kliendil õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ja saada täielik tagasimakse ning Zone tagastab põhjendamatu viivituseta kõik saadud maksed, sealhulgas tarnekulud, kui need kohaldusid. Zone teostab sellise tagasimakse, kasutades samu maksevahendeid nagu kasutati algses tehingus. Klient võib kasutada oma Lepingust taganemise õigust, teatades sellest Zone’ile ükskõik millises selgesõnalises vormis, sh täites ja esitades Veebisaidil oleva Lepingust taganemise näidisvormi. Klient kaotab õiguse Teenuselepingust taganeda ja tagasimakset saada, kui Zone alustab asjaomaste teenuste osutamist Kliendi taotlusel Lepingust taganemise perioodi vältel.

10.3 Kui Lepingu ükskõik millise sätte (sh igasugused käesolevaga viitamisi hõlmatud tingimused) või allpool toodud punktis 13.8 sätestatud seaduse kohaldamine võtaks Kliendilt tema alalise elukohariigi tarbijakaitseseaduste kohustuslikest sätetest tulenevad ükskõik millised õigused, siis sellist sätet ei kohaldata.

10.4 Mitte miski nendes Tingimustes toodu ei piira tarbijakaitseõigusi, millele Kliendil võib õigus olla kohalduva seaduse kohustuslike sätete alusel, sealhulgas õigus esitada nõue kohtusse ja/või vaidluste kohtuvälise lahendamise organitesse ja/või Euroopa Komisjoni poolt aadressil https://ec.europa.eu/odr pakutava veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile.

 

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

11.1 Käesoleva punkti 11 tähenduses on mõistetel „isikuandmed“, „vastutav töötleja“ ja „volitatud töötleja“ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 27. aprillist 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) määratletud tähendus.

11.2 Zone kui vastutav töötleja töötleb Kliendi (kui Klient on füüsiline isik), Kliendi esindajate ja muude isikute, kelle isikuandmed saavad Zone’ile kättesaadavaks Kliendi tegevuse tõttu või kes suhtlevad Zone’iga Kliendi nimel või Kliendilt saadud juhiste alusel isikuandmeid vastavalt kõige hiljutisemale Veebisaidil avaldatud privaatsusteate versioonile.

11.3 Zone’il on õigus isikuandmete töötlemisse kaasata volitatud töötlejaid, kui need annavad piisava tagatise, et rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et Kliendiandmete töötlemine vastaks asjakohastes seadustes sätestatud tingimustele ja et andmesubjektide õiguste kaitse oleks tagatud. Zone’i andmetöötlejate loetelu on toodud Veebisaidil jaotuse andmetöötlejad all.

11.4 Domeeniteenuste kasutamisel, registreerimisavalduse sisseandja ja/või registri või registripidaja kontaktisikute andmete edastamisel ning tipptaseme domeeni puhul on asjaomase tipptaseme domeeni reeglitest tulenevalt ka isikuandmete avaldamine teenuste osutamise vältimatu osa. Viited tipptaseme domeenide reeglitele ning registripidajate tingimustele on toodud Veebisaidil jaotuse domeeniteenuste eritingimused all.

11.5 Kliendi juriidilisest isikust seaduslik esindaja või määratud kontaktisik kinnitab käesolevaga, et tal on õigus edastada Zone’ile esitatavaid või Lepingu sõlmimisel või täitmisel kogutud isikuandmeid ning tagab, et need andmed on ajakohased, kui esindaja või kontaktisik muutub, samuti juhul, kui nimetatud andmetega seotud füüsiline isik taotleb oma andmete kustutamist või töötlemise piiramist.

11.6 Zone’il ei ole alust teada, kas Kliendiandmed sisaldavad isikuandmeid, ning seetõttu käsitleb Zone kõiki Kliendiandmeid potentsiaalselt isikuandmeid sisaldavana ja Kliendilepingut kirjaliku lepinguna Kliendi kui vastutava töötleja ja Zone’i kui volitatud töötleja vahel.

11.7 Zone abistab Klienti hoolsuskohustuse täitmisel, valides volitatud töötleja, ning avaldab oma Veebisaidil infoturbe halduse süsteemide põhimõtted ning määrab selgelt kindlaks Zone’i ja Kliendi vastutuse piirmäärad iga teenuse puhul. Kliendi kui isikuandmete vastutava töötleja osalemine auditeerimisprotsessis ja igasuguste teenuste üld- või eritingimustes kirjeldamata turvameetmete rakendamine toimib Poolte kokkuleppel ning Zone’il on õigus sellise tegevuse eest nõuda lisatasu.

11.8 Zone edastab isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna välisesse riiki ainult juhul, kui selline riik tagab kaitse piisava taseme ja täidab kohalduvatest seadustest tulenevaid andmekaitsekohustusi.

11.9 Kui Zone kui volitatud töötleja ja Klient kui vastutav töötleja sõlmivad eraldiseisva Andmetöötluslepingu ning selle ükskõik millised tingimused on vastuolus nende tingimustega, siis loetakse ülimuslikuks ATL-i sätteid.

 

12. KOHTUALLUVUSEGA SEOTUD SÄTTED

 

12.1 Kliendi elu- või asukoht on riigis, kus Klient on asutatud või kus on tema alaline aadress või elukoht. Kui Kliendi elu- või asukoht on ühes käesolevas punktis 12 loetletud riigis, siis kohalduvad Kliendiga sõlmitavatele Lepingutele riigispetsiifilised lisa- ja/või erisätted.

12.2 Eesti

12.2.1 Ülaltoodud punkti 4.8 osas nõuab Zone Kliendilt sissenõudmiskulude tasumist kogusummas kuni 30 eurot ning kuni 15 eurot esimese meeldetuletuse eest, mis saadetakse asjakohase tasu eest kahe üksteisele järgneva kirjana, millest kumbki maksab 5 eurot.

12.2.2 Ülaltoodud punkti 10.4 osas tarbijast Klient, kelle elu- või asukoht on Eestis, võib Zone’i vastu esitada nõude tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee), olles üritanud vaidlust Zone’iga lahendada ning saamata rahuldavat tulemust 15 päeva vältel.

12.3 Soome

12.3.1 Ülaltoodud punkti 10.4 osas on tarbijast Kliendil alati õigus pöörduda kohalikku vaidluste kohtuvälise lahendamise organisse, so Soome tarbijavaidluste komiteesse (e), kuid enne nimetatud komiteesse pöördumist tuleks tarbijal pöörduda kohaliku registriosakonna tarbijanõustamisteenistusse (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

13. LÕPPSÄTTED

 

13.1 Esindamine. Kliendi nimel Lepingut sõlmiv füüsiline isik („esindaja“) avaldab ja kinnitab käesolevaga, et tal on nõuetekohased volitused Kliendi nimel siduvate kohustuste võtmiseks. Kui esindaja esindab Klienti vääriti, siis on Zone’il õigus nõuda kõikide Kliendi kohustuste täitmist esindajalt. Klient võib määrata uue esindaja, teatades sellest Zone’ile kirjalikult. Zone võib kontrollida esindaja volitusi Zone’ile kättesaadavatest avalikest registritest.

13.2 Loobumine ei kohaldu. Kui kumbki Pool ei kasuta või kasutab hilinenult mõnd nendes Tingimustes sätestatud õigust, siis ei loeta seda asjaomasest või ükskõik millisest õigusest loobumiseks; samuti ei välista üksikkasutus või osaline kasutus vastava õiguse või ükskõik millise muu õiguse edasist või muud kasutust.

13.3 Lepingu terviklikkus. Iga Leping kujutab endast selle sisuga seoses kogu Lepingut Poolte vahel. Leping asendab kõik Pooltevahelised sama sisuga seotud eelnevad Lepingud, kokkulepped ja läbirääkimised. Kui Lepingu osaks oleva ükskõik millise kokkuleppe tingimused on vasturääkivad, siis lahendatakse vasturääkivus järgneva ülimuslikkusjärjestuse alusel: (i) selgesõnaliselt kokku lepitud tingimused on ülimuslikud tüüptingimuste suhtes; ja (ii) hiljutisemad tingimused on ülimuslikud vanemate tingimuste suhtes.

13.4 Sätete kehtivus. Kui ükskõik milline Lepingu säte osutub kehtetuks või mittekohaldatavaks, siis jääb ülejäänud Leping jõusse ja on täidetav ning Pooled üritavad heas usus asendada mõjutatud sätte kehtiva ja kohaldatava sättega, mis kujutab endast eelneva sätte mõistlikku asendust.

13.5 Teated. Lepingu alusel antud teated ja muud teatised koostatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis inglise keeles või Poolte vahel suhtlemise eesmärkidel kokku lepitud keeles. Poolte Lepingus sätestatud e-posti aadressidele saadetud teated loetakse faktiliselt kättetoimetatuks saatmisele järgneval tööpäeval. Poole Lepingus sätestatud kontaktandmed loetakse kehtivaks seni, kuni Pool ei ole teatanud teisele Poolele nimetatud andmete muutusest.

13.6 Tõlgendamine. Nendes Tingimustes ja kõikides Lepingutes: (i) „kirjalik“ tähendab igasugust kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi; (ii) „hõlmab“, „sealhulgas“ või muid sarnased mõisteid tuleb alati lugeda tähendusega „sealhulgas, kuid mitte ainult“; ja (iii) punktide ja alapunktide pealkirjade ainus eesmärk on vaid loetavuse hõlbustamine.

13.7 Keeled. Zone on avaldanud need Tingimused eesti ja inglise keeles ning võib need avaldada (masin)tõlgituna ükskõik millisesse muusse keelde. Kui erinevates keeltes versioonide vahel esineb vasturääkivusi, siis on kõikide muude keelte suhtes ülimuslik ingliskeelne versioon.

13.8 Kohalduv õigus. Piiramata tarbijate õigusi, kohalduvad Lepingule Eesti seadused ja Lepingut tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele, v.a kollisiooninormid.

13.9 Vaidluste lahendamine. Pooled üritavad lahendada kõik vaidlused heas usus peetud läbirääkimiste teel. Piiramata tarbijate õigusi, on läbirääkimistel lahendamata jäänud vaidluste osas Eestis Tallinnas asuv Harju Maakohus Zone’i vastu esitatud nõuete lahendamiseks ainupädev ja Kliendi vastu esitatud nõuete osas jagatud pädevusega.