Sertifikaaditeenuste üldtingimused

1. Kohaldamisala

1.1. Käesolevaid Sertifikaaditeenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Zone poolt edasi müüdavate Sertifikaaditeenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.

1.2. Lisaks kohalduvad Sertifikaaditeenustele Zone Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Sertifikaaditeenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

2. Mõisted

2.1. Sertifikaaditeenuste üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:

2.1.1. Sertifikaat – kolmandast isikust teenusepakkuja (Sertifitseerija) poolt osutatav tähtajaline teenus, mille sisuks on Kliendi identiteeti kinnitava elektroonilise tunnistuse (SSL sertifikaadi) väljastamine, võimaldamaks kasutada veebilehitseja ja veebiserveri vahel krüpteeritud andmevahetust. Sertifikaadiga võivad kaasneda Sertifitseerija osutatavad lisateenused, nt pahavara otsing veebilehelt, vms. Iga konkreetse Sertifikaadi täpne kirjeldus on toodud Reeglites ja see võib sisaldada muuhulgas nii piiranguid Sertifikaadi kasutamisele kui sanktsioone Reeglite rikkumise eest, samuti Sertifitseerijat juriidiliselt määratlevat informatsiooni

2.1.2. Reeglid – Sertifitseerija poolt konkreetsele Sertifikaadile kohaldatavad tingimused. Zone poolt vahendatavaid Sertifikaate puudutavad tingimused on kättesaadavad veebilehel http://www.enom.com/terms/default.asp

2.1.3. Sertifikaaditeenus – teenus Sertifikaadi tellimiseks Zone vahendusel

2.1.4. Sertifikaadileping – Teenusleping Sertifikaaditeenuse tellimiseks

2.1.5. Lõppkasutaja – Klient või muu isik, kellele Sertifikaaditeenus ja Sertifikaat tellitakse

3. Lepingu sõlmimine

3.1. Sertifikaadileping loetakse sõlmituks ja jõustub, kui Klient on Sertifikaaditeenuse eest tasunud ja Zone on saatnud Kliendi e-posti aadressile teate Sertifikaadilepingu sõlmimise kohta.

3.2. Sertifikaadi pikendamise taotlust koheldakse kui uut Sertifikaaditeenuse tellimust ning see täidetakse samas korras nagu sõlmitaks uus Sertifikaadileping, sh tasutakse Sertifikaaditeenuse pikendatud perioodi eest.

4. Kliendi kinnitused

4.1. Klient kinnitab Sertifikaadilepingu sõlmimisel ja Sertifikaaditeenuse pikendamisel, et:

4.1.1. ta on enne Sertifikaadilepingu sõlmimist tutvunud Sertifikaati puudutavate Reeglite ja konkreetse Sertifikaaditeenuse Hinnakirjaga, ja

4.1.2. kui ta tellib Sertifikaaditeenuse kolmandast isikust Lõppkasutaja nimele, kinnitab ta täielike volituste olemasolu Lõppkasutaja esindamiseks ja Lõppkasutaja seotust Reeglite ja Zone poolt rakenduvate tingimustega, jäädes vastutavaks Lõppkasutaja tegevuse eest.

5. Sertifikaaditeenuste sisu

5.1. Sertifikaadilepingu esemeks on Poolte vahel seoses Sertifikaaditeenuse tellimise ja pikendamisega tekkivad õigussuhted.

5.2. Sertifikaadilepingu eesmärgiks on Zone vahendusel Klienti huvitava Sertifikaadi tellimine.

5.3. Sertifikaaditeenuse tellimisel tekivad Sertifikaadiga seonduvad õigused ja kohustused Lõppkasutaja ja Sertifitseerija vahel.

5.4. Zone poolt osutatav Sertifikaaditeenus hõlmab Sertifikaadi saamiseks taotluse esitamist ja selleks vajalikku infovahetust Sertifitseerijaga (arvestades Lõppkasutaja kohustust tema identifitseerimisele Sertifitseerija poolt kaasa aidata) ning Kliendile Sertifikaadi pikendamise võimaluse meeldetuletamist ja pakkumist.

5.5. Klient annab Zone’le kõik volitused Lõppkasutaja esindamiseks Sertifikaadi taotlemisel.

5.6. Sertifikaadi tellimisega kaasnevad Sertifitseerija poolt läbi viidavad kontrolltoimingud, mis eeldavad teatud tegevusi Lõppkasutaja poolt. Lõppkasutaja kohustub tegema enda poolt vajalikud toimingud Sertifikaadi väljastamiseks.

5.7. Sertifikaat võidaks Lõppkasutajale edastada Sertifitseerija poolt otse või Zone vahendusel, sõltuvalt konkreetsest Sertifitseerijast ning Sertifikaadist.

5.8. Klient saab Sertifikaaditeenuse tellimisel abi Zone veebilehelt https://www.zone.ee, elektronpostiaadressilt info@zone.ee või telefonilt (+372) 688 6886.

6. Tasu ja selle maksmine

6.1. Hinnakirja järgne Sertifikaaditeenuse hind sisaldab tasu Sertifikaadi väljastamise eest Sertifitseerija poolt.

6.2. Sertifikaadilepingu lõppemisel või ühepoolsel lõpetamisel tasub Klient Zone’le viimase poolt faktiliselt osutatud teenuste eest.

7. Poolte kohustused

7.1. Zone kohustub:

7.1.1. esitama taotluse Sertifikaadi tellimiseks Lõppkasutajale andmetega, mille Klient on Zone’le avaldanud Sertifikaadilepingu sõlmimisel (sh soovitav Sertifikaat ja selle soovitav kehtivusaeg),

7.1.2. teavitama Klienti vähemalt 30 päeva enne Sertifikaadi kehtivuse lõppemist võimalusest Sertifikaati pikendada.

7.2 Klient kohustub:

7.2.1. tasuma Sertifikaaditeenuse eest vastavalt Hinnakirjale,

7.2.2. Sertifikaadi tellimine ja kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi (sh õigusi kaubamärgile), ja

7.2.3. tagama Sertifikaadi kasutamisel kehtestatud Reeglite järgimise.

Vastutus

8.1. Zone ei vastuta Sertifitseerija tegevuse eest, sh Sertifitseerija ja Lõppkasutaja vahelise lepingu täitmise eest.

8.2. Zone vastutus Sertifikaadi taotlemisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Lõppkasutaja esindamisel.

8.3. Zone ei vastuta Sertifikaadi kasutamise õiguspärasuse eest isegi juhul, kui Sertifikaati kasutatakse Zone serveris.

8.4. Zone vastutus Sertifitseerimisteenuse osutamisel on piiratud teenuse aastamaksumusega.

Lepingu lõppemine

9.1.Sertifikaadileping lõpeb Sertifikaadi tähtaja lõppemisega.