Privaatserveriteenuse lepingu eritingimused

1. Teenuse kirjeldus

1.1. Privaatserveriteenus (edaspidi: Teenus) on Serveriteenus, kus Klient saab enda kasutusse ühe või mitu Füüsilist Serverit (edaspidi: Server) vastavalt temaga kokku lepitud parameetritele. Serverid jäävad füüsiliselt Zone valdusse.

1.2. Konkreetsete Teenuse tehniliste ja õiguslike parameetrite ning erikokkulepete kohta sõlmivad Pooled Teenuslepingut sõlmides eraldi kokkuleppe.

2. Teenuse tugi

2.1. Kliendil on võimalik saada Teenuse kasutamisel abi Zone Internetileheküljelt https://www.zone.ee, e-posti aadressilt info@zone.ee ja telefonilt (+372) 688 6886.

3. Teenuse tasu

3.1. Klient tasub Zone’le tasu kuupõhiselt ettemaksuna, vastavalt tellitud paketi Hinnakirjale, erilahenduste korral vastavalt Poolte kokkuleppele. Teenusega liitumisel kohaldub liitumistasu.

3.2. Kliendile tagastatakse Teenuse tasu päevade eest, kus Teenus oli Zone’st tingitud asjaoludel kättesaamatu üle kahe tunni (tingimusel, et Klient on katkestusest Zone kliendituge 24h jooksul informeerinud).

3.3. Zone’l on õigus peatada Teenuse osutamine koheselt, kui Klient on Zone’le talle osutatavate teenuste osas võlgu üle kümne (10) kalendripäeva.

4. Poolte kohustused

4.1. Zone on kohustatud:

4.1.1. tagama Kliendile võimalikult stabiilse Teenuse osutamise;

4.1.2. teostama vajadusel kalendrikuus kuni kahe (2) tunni jooksul Serveri korralist hooldust, mis hõlmab: a) Serveri töö ja haldamise jooksvate küsimuste lahendamist; ja b) Zone poolt Serverisse paigaldatud tarkvaras avastatud turvaaukude kõrvaldamist;

4.1.3. kõrvaldama Serveri rikked, va teenusetõkestamise rünnetest tingitud rikked, hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul alates rikkest teadasaamisest;

4.1.4. teostama Serveri pidevat monitooringut.

4.2. Klient on kohustatud:

4.2.1. kasutama Serveris üksnes Zone poolt eelnevalt heakskiidetud IP-aadresse;

4.2.2. mitte kasutama Serverit proxy-teenuse osutamiseks.

5. Erakorraline hooldus

5.1. Erakorraline hooldus – lisatööd, mida Zone teostab Kliendi taotlusel Serveri tööjõudluse säilitamiseks, taastamiseks, parandamiseks või parendamiseks, kuid mis ei pruugi hõlmata Serveri osade täielikku hooldust või parandamist.

5.2. Zone kohustub teostama erakorralist hooldust ühe (1) tööpäeva jooksul alates vastava Kliendi poolse taotluse saamisest.

5.3. Erakorralist hooldust tehakse tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00.

5.4. Erakorralise hoolduse eest tasub Klient täiendavat tasu vastavalt Poolte vahelisele kokkuleppele.

6. Lepingu tähtaeg

6.1. Teenusleping sõlmitakse tähtajatult, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

7. Lepingu vorm

7.1. Kui Zone seda soovib, sõlmitakse Teenusleping, Üldtingimused ja muud kohalduvad tingimused kirjalikus vormis. Kohalduvate tingimuste muutumisel kohalduvad need alates nende jõustumisest, ilma kirjaliku kokkuleppe muutmise kohta vormistamiseta.

8. Vastutus

8.1. Zone vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse ühe kuu maksumusega.